Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawne Abc-praktyczne warsztaty prawne dla "pomagaczy"

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, domów samotnych matek, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych osób pracujących dla ludzi i z ludźmi.

Celem warsztatów jest uporządkowanie wiedzy z różnych dziedzin prawa oraz zwiększenie umiejętności w zakresie skutecznego poruszania się w procedurach sądowych.

Ramowy program szkolenia

1. RAWO RODZINNE

 

• władza rodzicielska oraz możliwości ingerencji we władzę rodzicielską (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej)

• kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zakaz kontaktów)

• opieka prawna i piecza zastępcza

• alimenty (osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych, jak uzyskać alimenty)

• rozwód i separacja (różnice pomiędzy rozwodem i separacją, postępowanie sądowe o rozwód lub separację)

• majątek wspólny małżonków, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego

• inne problemy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym (m.in. unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, opieka nad osobą starszą)

 

2. PRAWO KARNE

 

• przestępstwa związane z kryzysem w rodzinie

• przemoc w rodzinie w świetle prawa karnego

• przestępstwa ścigane na wniosek i z urzędu

• jak zawiadomić o popełnieniu przestępstwa

• postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe

• prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

• jak napisać wniosek dowodowy

• jak się odwołać od niekorzystnej decyzji sądu

 

3. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

 

• omówienie podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem nowych uregulowań - zakaz zbliżania się, nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, interwencja w sytuacji przemocy wobec dziecka

 

4. INNE UREGULOWANIA

 

• prawo mieszkaniowe (prawa lokatorów, eksmisja, zameldowanie)

• podstawowe informacje na temat spadków i darowizn

• inne tematy w zależności od potrzeb uczestników

 

Podczas szkolenia zostaną poruszone także inne tematy ważne dla uczestników, program szkolenia zostanie dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Informacja o prelegencie

Prawniczka,  doktorantka  na  Wydziale Prawa  i  Administracji U.W. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dziecka oraz rodziną w kryzysie. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa rodzinnego i karnego, praw dziecka oraz przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Autorka informatorów prawnych, w tym skierowanych do osób pomagających rodzinom w kryzysie, osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz rodzinom zastępczym.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia przeprowadzone zostaną metodą warsztatową

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT