Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowanie  jest do pracowników działu obsługi klienta - operacji, działu handlowego/sprzedaży, działów reklamacji, działów zamówień, przedsiębiorców, menadżerów i kadry zarządzającej.

Każda sprzedaż produktu czy usługi pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwości podnoszenia roszczeń przez konsumentów np. reklamacji w razie wady produktu oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę i umowę w zakresie realizacji reklamacji.

Nasze szkolenie wyposaży uczestników w prawną wiedze niezbędną do profesjonalnej obsługi reklamacji.

 

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy przez uczestników na temat:

 • podmiotów oraz przedmiotu reklamacji,
 • uprawnień kupującego/zamawiającego, gdy ujawni się wada
  w towarze,
 • obowiązków sprzedawcy,
 • odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest niezgodny
  z umową,
 • prawnej wiedzy w zakresie realizacji procesu reklamacji wraz ze zmianami w przepisach prawnych


Program szkolenia

1. Regulacje prawne reklamacji.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171, poz. 1206).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2014, poz. 148).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214).
2. Co to jest reklamacja? 
 • Pojęcie reklamacji.
 • Kto może złożyć reklamację?
 • Czemu nie należy bać się reklamacji?
 • Przyczyny reklamacji.
3. Zamiany w zakresie sprzedaży konsumenckiej.  
 • Umowy i ich rodzaje.
 • Ogólne uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami.
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej.
 • Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Obowiązkowe informacje na stronie e-sklepów.
 • Obowiązkowe podanie numer telefonu przedsiębiorstwa.
 • Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy.
 • Rękojmia z kodeksu cywilnego.
 • Procedura reklamacyjna.
 • Informacja o prawie odstąpienia od umowy + wzór formularza odstąpienia od umowy.
 • Istnienie i treść gwarancji.
 • Informacja o sposobach płatności.
 • Brak możliwości obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami za zapłatę kartą kredytową.
 • Mniejsze płatności za korzystanie z infolinii.
4. Proces reklamacji w firmie.  
 • Organizacja komórki ds. reklamacji.
 • Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji.
 • Rodzaje reklamacji i ich definicje.
 • Karta gwarancyjna.
 • Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie.
 • Zasady działania serwisantów.
5. Pozycja konsumenta w procesie reklamacji.  
 • Prawa i obowiązki konsumenta.
 • Tryb zgłaszania reklamacji.
6. Rzecznik Praw Konsumentów w procesie reklamacji.  
 • Prawa i obowiązki Rzecznika Praw Konsumenta.
 • Tryb postępowania przed Rzecznikiem Praw Konsumentów.
7. Postępowanie polubowne w procesie reklamacji. 
 • Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.
 • Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.
8. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.  
9. Zakazane klauzule umowne. 


Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi prawnik, absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, doświadczony trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz zamówień publicznych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 2003 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami biznesowymi. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego i cywilnego. Od wielu lat współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi jako ekspert w zakresie prawa i finansów.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład – konsultacje, warsztaty, case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 
KONTAKT