Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo budowlane

Kategoria: Prawne

Aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

 

Program szkolenia   

USTAWA: PRAWO BUDOWLANE:

1. Wstęp:

• zakres obowiązywania ustawy, jako podstawowego aktu prawnego w budownictwie,

• podstawowe definicje i pojęcia,

• właściwości organów administracji,

2. Ogólne omówienie procesu inwestycyjnego od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji celu publicznego) do pozwolenia na użytkowanie:

• plan miejscowy, a decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego.

• pozwolenie na budowę, a zgłoszenie robót budowlanych. Jakie inwestycje i przedsięwzięcia wymagają zgłoszenia, a jakie pozwolenia na budowę.

• projekt budowlany. Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego w świetle zmian wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami przepisów. Co w praktyce powinna zawierać dokumentacja projektowa. Czego należy wymagać od projektanta.

• ogólny przebieg procesu budowlanego

• dokumentacja powykonawcza, kto sporządza dokumentację powykonawczą, jak powinna wyglądać

• odbiór i oddanie obiektu do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie.

3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

• prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego,

• inwestycje, przy których istnieje obowiązek ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

• prawa i obowiązki kierownika budowy,

• prawa i obowiązki projektanta,

4. Istotne / nieistotne odstępstwo od pozwolenia na budowę

• klasyfikacja istotnych odstępstw od pozwolenia na budowę

• co powinien zawierać i jak wyglądać projekt zamienny.

• Istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy zaczyna działać nowo uchwalony plan miejscowy (!).

5. Samowola budowlana

• budowa obiektu budowlanego bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,

• konsekwencje samowoli budowlanej,

• możliwości legalizacji samowoli budowlanej,

6. Zmiana sposobu użytkowania / wyodrębnienie samodzielnego lokalu

• kiedy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania,

• postępowanie w przypadku zmiany sposobu użytkowania,

• postępowanie w przypadku chęci wyodrębnienia osobnego lokalu z nieruchomości,

• zaświadczenie o samodzielności lokalu,

• podział geodezyjny działki zabudowanej – jakie sytuacje dopuszcza prawo.

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

• ogólne omówienie procedury uchwalania planu miejscowego,

• zakres rzeczowy planu miejscowego

8. Decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego

• ogólne omówienie procedury ustalania warunków zabudowy / lokalizacji celu publicznego

• określenie zakresu analizy urbanistycznej,

• omówienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

• omówienie wybranego orzecznictwa SA,

 

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ WYBRANE AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WZGLĘDEM BUDYNKÓW.

9. Wstęp: podstawowe akty prawne zawierające szczegółowe, obowiązkowe wymagania względem budynków.

10. Omówienie podstawowych wymagań warunków technicznych względem budynków oraz głównych zmian wynikających z nowelizacji wprowadzanych systematycznie od 2009r.

• sytuowanie budynków na działce budowlanej,

• parametry urbanistyczne oraz parametry zabudowy istotne z uwagi na uzgodnienia względem np.: planu czy warunków zabudowy.

• Ogólne omówienie kwestii związanych z charakterystyką energetyczną i świadectwem energetycznym. Wymogi prawne względem charakterystyki oraz świadectwa energetycznego. Kiedy jest obowiązek wykonywania charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego i jak powinna ona wyglądać

11. Omówienie głównych wymogów prawnych względem ochrony akustycznej budynków z naciskiem na budownictwo mieszkaniowe.

12. Ogólne omówienie głównych wymogów związanych z ochroną przeciw pożarową budynków w świetle ostatnich nowelizacji (2011r). Przykłady aktualnych interpretacji (komendy wojewódzkie). Częste problemy i pułapki, które powodować mogą brak odbioru budynku przez strażaka.

13. Obliczanie powierzchni użytkowych w projektach i w istniejących budynkach.

• Ogólne omówienie i zastosowanie w praktyce:

- PN-070 B-02365 z 1970r

- PN-69/B-02360 (kubatura)

- PN ISO 9836 z 1997r.

 

USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI – OCHRONA ŚRODOWISKA.

14. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym. 

• Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – założenia ogólne.

• Inwestycje, które wymagają lub potencjalnie mogą wymagać przeprowadzenia OOS (Rozporządzenie Ministra). Istotne zmiany w stosunku do wcześniejszego Rozporządzenia.

• Procedury związane z przeprowadzeniem OOS. Raport o oddziaływaniu na środowisko – zakres merytoryczny Raportu.

15. Wycinka drzew.

• Wniosek o wycinkę drzew / krzewów. Procedura. Zmiany w ustawie o ochronie środowiska.

16. Pytania i konsultacje.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi architekt, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, projektant wiodący w Pracowni Architektury Via Nova w Poznaniu. W trakcie praktyki zawodowej prowadził i koordynował prace projektowe oraz nadzorował budowę min.: kilku dużych osiedli mieszkaniowych (w tym osiedla mieszkaniowego z handlem i usługami na ponad 80.000m2 powierzchni użytkowej), kilku budynków biurowych (w tym dla PBG S.A.), hotelowych (min. dla marki Hilton) i usługowo - handlowych.  Ukończył wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z planowania przestrzennego na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo studiował na wydziale architektury FH Bochum oraz wydziałach budownictwa i urbanistyki GH Essen. Ukończył także: Studium Prawa Europejskiego – kurs świadectwa charakterystyki energetycznej oraz szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków, ochrony akustycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie. Obecnie jest także redaktorem działu prawnego na portalu: www.architekci.pl oraz autorem kilku artykułów w dziale: ustawy i rozporządzenia miesięcznika „Świat Architektury”.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT