Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo pracy dla menedżerów

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy stosują prawo pracy w codziennym zarządzaniu zespołem pracowników.

Celem szkolenia jest zapoznanie z elementami prawa pracy najważniejszymi w praktyce zarządzania pracownikami, z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej nałożonej na osoby kierujące, a także wskazanie najważniejszych zagrożeń wynikających z niestosowania przepisów oraz  sposobów ich uniknięcia.

Ramowy program szkolenia

1. Rekrutacja i zatrudnienie pracownika – wybór najkorzystniejszych warunków nawiązania stosunku pracy.

2. Alternatywne sposoby nawiązania zatrudnienia – umowy cywilnoprawne.

3. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

4. Kodeks Pracy a dokumenty regulujące prawo wewnętrzne

• regulamin pracy

• regulamin wynagradzania

• regulamin premiowania

5. Wynagrodzenie za pracę, płaca minimalna

• wynagrodzenie zasadnicze

• wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy

• premie, nagrody, dodatki jako sposób efektywnego zarządzania personelem

• ochrona wynagrodzenia za pracę

6. Czas pracy

• normy czasu pracy

• system czasu pracy

• praca w godzinach nadliczbowych

7. Urlopy pracownicze – długość urlopu, zasady jego przyznawania, plan urlopów.

8. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

9. Kary porządkowe

• rodzaje kar

• tryb nakładania kar

• sprzeciw od nałożenia kary porządkowej

10. Rozwiązanie stosunku pracy

• zasady i terminy wypowiadania umów

• ochrona pracowników

• zwolnienia grupowe

• odprawy i odszkodowania

• świadectwa pracy

 

Informacja o prelegencie

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od kilkunastu lat na stanowisku głównej księgowej i specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Trenerka szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, kadr, wynagrodzeń, zagadnień związanych z ZUS. Prowadzi również warsztaty interaktywne z zakresu zarządzania czasem, komunikacji i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia praktyczne, warsztaty, prezentacje multimedialne

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT