Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy

Kategoria: Prawne

Szkolenie z praktyczną prezentacją na przykładach jak prawidłowo organizować i rozliczać czas pracy. Szkolenie uwzględnia orzecznictwo SN oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Program szkolenia

Dzień I
1. Czas pracy, dyżur domowy oraz dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę jako sytuacje określające różne zasady rozliczania i wynagradzania pracownika.

  - Czas spędzony w podróży służbowej, w delegacji – w jakim zakresie należy, a w jakim nie powinniśmy zaliczać go do czasu pracy.

2. Pojęcia istotne dla prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.
  - Doba robocza, a doba kalendarzowa.
  - Tydzień roboczy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy, a okres rozliczeniowy.
  - Okresy obowiązkowego, minimalnego wypoczynku dobowego i tygodniowego, w tym dopuszczalne odstępstwa od ogólnie obowiązujących zasad.
  - Przerywany czas pracy, a przerwy w pracy.
  - Czas pracy kadry zarządzającej i kierowniczej : omówienie szczególnych zasad obowiązujących w ww. grupach pracowniczych,
  - Czas pracy pracowników młodocianych.

3. Ustalanie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem zmian dot. udzielania wolnego za święto. Przykładowe harmonogramy czasu pracy.

4. Systemy i rozkłady czasu pracy, z uwzględnieniem przepisów ” ustawy antykryzysowej” :
  - podstawowy system czasu pracy,
  - równoważny czas pracy,
  - ruch ciągły,
  - system przerywanego czasu pracy,
  - zadaniowy czas pracy,
  - indywidualne systemy i rozkłady czasu pracy wprowadzane na wniosek pracownika.

5. Dokumentacja z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy: harmonogramy czasu pracy, ewidencja czasu pracy.

Dzień II
1. Praca w godzinach nadliczbowych.
 a/ z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
 b/ ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub w związku z usuwaniem awarii.
  - dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych : kiedy należy zapłacić dodatek 50% , a kiedy przysługuje pracownikowi 100% dodatek z tytułu pracy w nadgodzinach.
  - udzielanie czasu wolnego zamiast wypłaty dodatków za nadgodziny :
     z inicjatywy pracodawcy,
     na wniosek pracownika.
  Praca w nocy, a praca w porze nocnej.
  Praca w niedzielę i święta.
   - zakaz pracy w święto w placówkach handlowych oraz szczególne przypadki, w których ww. zakaz nie obowiązuje.
  Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz określone przepisami prawa powszechnego sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracownika z pracy.
  Rozliczenie czasu pracy i wynagradzanie pracowników za czas przestoju:
  - zawinionego przez pracownika,
  -spowodowanego warunkami atmosferycznymi,
  - z innych przyczyn.
  Szczególne przypadki nieświadczenia pracy oraz związane z nimi zasady wynagradzania pracownika, a w szczególności:
    czas nieobecności pracownika pracy w związku z udziałem w szkoleniach, kursach oraz korzystaniem z innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
    czas nieobecności w związku z odbywaniem badań profilaktycznych,
    nieobecność pracownika w pracy w związku z udziałem w szkoleniach zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
    czas zwolnienia na poszukiwanie pracy,
    czas zwolnienia od pracy kobiety ciężarnej celem wykonania zaleconych badań,
    czas udziału w posiedzeniu komisji bhp,
    czas odbywania ustawowo zalecanych u pracodawców konsultacji w zakresie bhp,
    czas udziału w komisji pojednawczej,
    zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy przysługujące działaczom związkowym
    zwolnienie na wychowanie dziecka w wieku do lat 14,
    za czas zwolnienia młodocianego celem dokształcania

2. Inne

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, specjalizujący się od kilkunastu lat w prawie pracy oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym restrukturyzacji zatrudnienia. W okresie 1997- 2008r. związana zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy, były inspektor pracy nadzorujący przestrzeganie prawnej ochrony pracy, w tym w branży morskiej, w zakładach opieki zdrowotnej, w szkolnictwie. Od 2008r. jako Dyrektor Zarządzania Zasobami Pracy odpowiedzialna za Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w zatrudniającej ponad tysiąc osób firmie produkcyjnej, menedżer HR.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe (weekendowe) – 2 x 5 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład, przykłady z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz opinii Państwowej Inspekcji Pracy, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT