Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo prasowe

Kategoria: Prawne

Szkolenie adresowane jest do rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych, public relations, działów komunikacji i promocji, pracowników działów marketingu, członków zarządów, urzędników i menedżerów wyższego i średniego szczebla, osób publicznych.

Korzyści ze szkoleń:

Poznanie teoretycznych zasad prawa prasowego.
Poznanie praktycznych zasad prawa prasowego.
Zaznajomienie się z zasadami współpracy z mediami rzeczników prasowych.
Poznanie znaczenia prawa do informacji i informacji publicznej.

Umiejętności jaki zdobędą uczestnicy:

Umiejętność pisania sprostowania i odpowiedzi.
Praktyczne wykorzystanie prawa prasowego we współpracy z portalami internetowymi.
Umiejętność rozróżniania zniesławienia i naruszenia dobrego imienia.

Ramowy program szkolenia 

1. Pojęcie utworu i ochrona prawnoautorska.
2. Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej.
3. Zasady ogólne prawa prasowego, zakres przedmiotowy regulacji prawnych, definicje podstawowych pojęć: 

 • definiowanie pojęć: prasa, materiał prasowy, wolność prasy,
 • podmioty związane z działalnością prasową: dziennikarz, redaktor, wydawca,
 • akty prawne regulujące prawo prasowe,
 • ograniczenia wolności prasy, zakres wolności słowa, terminologia prawa prasowego, 
 • podstawowe zasady ogólne dotyczące funkcjonowania i zadań prasy,
 • prasa w Internecie,
 • organizacja działalności wydawniczej.
4. Prawa i obowiązki dotyczące dziennikarzy:
 • prawo do informacji i prawo do informacji publicznej, treść i zakres jej udostępniania,
 • zakazy publikacji, prawo do krytyki prasowej,
 • pozostałe prawa i obowiązki dziennikarskie,
 • tajemnice prawnie chronione.
5. Sprostowania i odpowiedzi.
6. Odpowiedzialność prawna dziennikarzy i prasy:
 • rodzaje odpowiedzialności, pojęcie dobra osobistego, ochrona życia prywatnego, 
 • odpowiedzialność karna i cywilna prasy.
7. Czym jest informacja publiczna? – analiza przedmiotowa w świetle prawa.
8. Informacja publiczna a informacja przetworzona.
9. Prawo dostępu do informacji a obowiązek informowania.
10. Ograniczenia w udostępnianiu informacji.
11. Procedury udostępniania informacji publicznej.

Informacja o prelegencie
Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ), doświadczenie zdobywał w naczelnych organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwości (Naczelny Sąd Administracyjny - Biuro Orzecznictwa) oraz w firmach sektora prywatnego (Agencja ABC Media, Wydawnictwo ISKRY). Autor publikacji, opinii i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i nieuczciwości naukowej od lat specjalizujący się w problematyce związanej ze szkolnictwem wyższym (w latach 2005 – 2010 asystent rektora i specjalista ds. prawnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP), dyrektor ds. kluczowych klientów w firmie Plagiat.pl, ekspert Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case studies, dyskusje

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT