Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo rodzinne w praktyce i orzecznictwie

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, członków GKRPA, NGO, OIK i ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy na temat prawa rodzinnego przydatnej osobom zajmującym się w swoim życiu zawodowym pomaganiem innym ludziom.

Ramowy program szkolenia

1. Władza rodzicielska (elementy władzy rodzicielskiej, prawa i obowiązki rodziców).

2. Ingerencja we władzę rodzicielską (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej).

3. Kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zakaz kontaktów).

4. Opieka prawna i piecza zastępcza (rodziny zastępcze, różnice pomiędzy prawami rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz rodziców zastępczych).

5. Przysposobienie.

6. Alimenty (osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych, jak uzyskać alimenty).

7. Rozwód i separacja (różnice pomiędzy rozwodem i separacją, postępowanie sądowe o rozwód lub separację).

8. Majątek wspólny małżonków, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego.

9. Inne problemy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym w zależności od potrzeb uczestników (m.in. unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, kuratela).

 

Informacja o prelegencie

Prawniczka,  doktorantka  na  Wydziale Prawa  i  Administracji U.W. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dziecka oraz rodziną w kryzysie. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa rodzinnego i karnego, praw dziecka oraz przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Autorka informatorów prawnych, w tym skierowanych do osób pomagających rodzinom w kryzysie, osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz rodzinom zastępczym.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT