Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców

Kategoria: Prawne

Adresatami szkolenia są pracownicy Wykonawców odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przetargi. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w postępowaniach przetargowych bez szkody dla Wykonawców.

 

Program szkolenia
I. Zasady udzielania zamówień publicznych.
II. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV. Zapytania o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
V. Tworzenie konsorcjum.
VI. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów.
VII. Uzupełnianie dokumentów.
VIII. Zasady wnoszenia wadium.
IX. Kiedy zamawiający ma prawo zatrzymać wadium.
X. Zwracanie wadium.
XI. Okres związania ofertą jako zabezpieczenie interesu wykonawcy.
XII. Podstawy wykluczenia wykonawcy.
XIII. Podstawy odrzucenia oferty.
XIV. Formy rozliczenia zamówienia (ryczałt, kosztorys).
XV. Co po unieważnieniu postępowania?
XVI. Dokonywanie wglądu do ofert.
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu – w zakresie ekonomii. Nauczyciel akademicki (asystent) z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania jakością. Jako praktyk, od 2009 roku Auditor Systemów Zarządzania Jakością w administracji publicznej. Uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym dla Pełnomocnika ds. systemu antykorupcyjnego i grupy roboczej z zakresu wdrażania systemu antykorupcyjnego. Związany z rynkiem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. Uczestniczy w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, m. in. jako członek stałej Komisji Przetargowej ds. Inwestycyjnych. Powoływany do prac w Komisjach przetargowych także do realizacji postępowań na dostawy i usługi. Co rocznie uczestniczy w realizacji ponad 60 postępowań ”przetargowych” po stronie Zamawiającego. Trener z zakresu Prawa zamówień publicznych i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą serii 9000.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT