Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego konstruowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szczególnie w postępowaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Adresatami szkolenia są pracownicy Zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Program szkolenia
I. Zasady udzielania zamówień publicznych.
II. Obligatoryjna zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III. Fakultatywna zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV. Przekazywanie i udostępnianie SIWZ.
V. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
VI. Terminy dotyczące publikacji SIWZ w podstawowych trybach zamówień publicznych.
VII. Konieczność zmiany Ogłoszenia o zamówienia w związku z modyfikacja SIWZ.
VIII. Ustalanie optymalnych warunków udziału w postępowaniu.
IX. Dokumenty jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
X. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów.
XI. Kryteria oceny ofert.
XII. Środki ochrony prawnej.
XIII. Najczęściej popełniane błędy.

 

Informacja o prelegencie 

Szkolenie poprowadzi doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu – w zakresie ekonomii. Nauczyciel akademicki (asystent) z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania jakością. Jako praktyk, od 2009 roku Auditor Systemów Zarządzania Jakością w administracji publicznej. Uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym dla Pełnomocnika ds. systemu antykorupcyjnego i grupy roboczej z zakresu wdrażania systemu antykorupcyjnego. Związany z rynkiem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. Uczestniczy w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, m. in. jako członek stałej Komisji Przetargowej ds. Inwestycyjnych. Powoływany do prac w Komisjach przetargowych także do realizacji postępowań na dostawy i usługi. Co rocznie uczestniczy w realizacji ponad 60 postępowań ”przetargowych” po stronie Zamawiającego. Trener z zakresu Prawa zamówień publicznych i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą serii 9000.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT