Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo zamówień publicznych w kontekście funduszy europejskich

Kategoria: Prawne

Ramowy program szkolenia:

  1. Aktualny stan prawny wraz z zastosowaniem najważniejszych aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania – zmiany w zamówieniach publicznych,
    - praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania – aktualny stan prawny oraz co się musi zmienić w procedurach wszczynanych na podstawie znowelizowanej Ustawy Pzp i wymagań zawartych w dyrektywie 2014/24/UE:
  2. Nowe definicje wprowadzone do ustawy oraz zmiana dotychczasowych definicji
  3. Szacowanie wartości zamówienia
  4. Podział zamówienia na części
  5. Usługi społeczne
  6. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
  7. Dokumentacja postępowania - przygotowanie SIWZ – przykłady błędów
  8. Zamówienia publiczne w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Informacje o prelegencie

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji.
Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W 1999 roku uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006 (program dywersyfikacji oraz rewitalizacji Zagłębia Ruhry). Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), wydawnictwa MUNICIPIUM (dwutygodnik Wspólnota). Posiada doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych (ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) - ponad 350 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Urzędów Kontroli Skarbowej), samorządowej wszystkich szczebli i instytucji zrzeszających samorządy, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół i wielu innych.

 

Czas szkolenia: 8 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT