Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo zobowiązań

Kategoria: Prawne

Szkolenie dotyczy części ogólnej prawa zobowiązań i wybranych zagadnień z zakresu umów zobowiązaniowych. Szkolenie skierowane jest do osób będących uczestnikami obrotu gospodarczego, zawierających w swoim imieniu i na rzecz innych osób umowy o charakterze zobowiązaniowym. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań. Poznanie przez uczestników rodzajów umów zobowiązaniowych.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
3. Wielość dłużników albo wierzycieli
4. Bezpodstawne wzbogacenie
5. Czyny niedozwolone
6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
7. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
8. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
9. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, praca ze źródłem, case studies, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT