Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami realizacji inwestycji drogowych w oparciu o obowiązującą ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym zasady i warunki przygotowywania inwestycji w zakresie dróg publicznych, lokalizacja dróg, nabywanie nieruchomości lub ich części pod budowę dróg i ich podział, przejmowanie prawa własności nieruchomości pod drogi publiczne i ustalenia odszkodowania, czasowego zajmowania terenów związanych z budową drogi publicznej oraz organy właściwe do orzekania w tych sprawach. Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji państwowej i samorządowej. 

 

Program szkolenia
1. Nabywanie nieruchomości w trybie specustawy drogowej
a) Zakres przedmiotowy specustawy
b) Zakres podmiotowy specustawy
c) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
d) Przesłanki nabycia nieruchomości przeznaczonych pod drogi
e) Postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości zajętych pod drogi
f) Przejęcie gruntów wydzielanych pod drogi
g) Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziałów nieruchomości
2. Postępowanie wywłaszczeniowe
a) Podmioty uprawnione do nabycia nieruchomości w drodze wywłaszczenia
b) Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
c) Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości
d) Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
e) Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
3. Odszkodowanie z tytułu nabycia gruntów wydzielonych pod drogi
a) Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania
b) Wszczęcie postępowania odszkodowawczego
c) Strony postępowania odszkodowawczego
d) Ustalenie wysokości odszkodowania
e) Wypłata odszkodowania

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi prawnik (absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),  asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego,  posiadający wieloletnią praktykę w rozpoznawaniu spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, które stanowią wykładnię obowiązującego prawa dla urzędów administracji publicznej. 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z dyskusją

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT