Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Profesjonalna asystentka i sekretarka

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych praktycznym utrwaleniem lub podniesieniem swoich umiejętności zawodowych w pracy asystencko-sekretarskiej, podstaw prawa, administracji publicznej i logistyki, redagowania korespondencji prywatnej i służbowej. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników biurowych, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami organizacji i funkcjonowania kancelarii i sekretariatu.

 

Program szkolenia

I . Zagadnienia organizacyjno-porządkowe
1. Sekretariat i kancelaria w strukturze organizacyjnej firmy
a) Pojęcie i specyfika sekretariatu i kancelarii
b) Zadania i funkcje sekretariatu i kancelarii oraz innych współdziałających z nimi działów firmy
c) Zasady organizacji i podziału pracy sekretariatu i kancelarii
2. Obieg dokumentów służbowych oraz ochrona informacji
a) Pojęcie czynności sekretarskich i kancelaryjnych
b) Znaczenie instrukcji obiegu służbowych dokumentów
c) Rodzaje i zasady ochrony informacji w firmie
d) Wypełnianie przez uczestników dokumentów związanych z obiegiem informacji w firmie
3. Prawa i obowiązki pracownika biurowego
a) Rodzaje i znaczenie praw i obowiązków pracowniczych
b) Omówienie przykładowych naruszeń praw i obowiązków pracowniczych
c) Autoprezentacja i etykieta pracownicza
d) Skuteczna asertywność pracownicza
4. Zasady etyki zawodowej pracownika biurowego
a) Pojęcie i znaczenie zasad etyki zawodowej na tle kultury organizacyjnej firmy
b) Kompetencje merytoryczne i pozamerytoryczne pracownika sekretariatu i kancelarii
c) Pojęcie i znaczenie kodeksu dobrych praktyk w firmie
d) Podstawowe reguły kultury zawodowej i osobistej w miejscu pracy
e) Przykłady dozwolonych i niedozwolonych form wywierania wpływu na inną osobę
5. Wizerunek firmy i jej kontakty z otoczeniem
a) Pojęcie, ochrona i znaczenie wizerunku firmy
b) Omówienie przykładowych naruszeń wizerunku firmy
c) Zadania sekretariatu i kancelarii w tworzeniu wizerunku firmy
d) Sposoby organizowania spotkań, narad i konferencji
e) Metody postępowania z trudnymi klientami firmy
f) Zasady reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
II. Zagadnienia prawno-ekonomiczne
6. Procedury załatwiania spraw służbowych
a) Zasady wymiany i doręczania korespondencji
b) Omówienie schematu obiegu służbowych pism przychodzących i wychodzących
c) Reguły prowadzenia rozmów z przełożonymi, pracownikami oraz klientami firmy
d) Stosowanie zasady hierarchii ważności i pilności spraw w trakcie wykonywania pracy własnej
7. Budowa i tworzenie aktów prawnych, pism prywatnych i służbowych
a) Omówienie elementów konstrukcyjnych aktów prawnych, pism prywatnych i służbowych
b) Zaprezentowanie typowych dla pracy sekretariatu i kancelarii rodzajów pism służbowych i prywatnych
c) Przedstawienie przykładowych rodzajów błędów językowych w pracy sekretariatu i kancelarii
d) Publiczne przedstawienie stanowisk uczestników kursu w określonej sprawie służbowej
8. Omówienie wariantów postępowania w określonych sytuacjach w pracy biurowej
a) Przedstawienie przez uczestników kursu własnych rozwiązań określonej sytuacji w pracy biurowej
b) Podsumowanie zajęć oraz rozdanie materiałów i certyfikatów
c) Indywidualne wsparcie zawodowe

 

Informacja o prelegencie


Szkolenie poprowadzi wieloletni specjalista w urzędzie administracji publicznej, wykwalifikowany nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku prawo i administracja oraz ekonomia, autor programów i gier szkoleniowych z zakresu prawa, administracji i zarządzania, menedżer d/s administracyjno-prawnych prywatnego przedsiębiorstwa.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, dyskusja, ćwiczenia grupowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT