Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich doradców klienta.

Celem szkolenia jest: 

• Przedstawienie i zapoznanie uczestników z metodami profilowania osób bezrobotnych w wybranych krajach OECD.

• Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów profilowania, jakie można stosować w pracy z klientami PUP.

• Wskazanie na rolę metody profilowania oraz  jego zalety i wady ze wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie.

• Zapoznanie z rozporządzeniem   MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.

 

Ramowy program szkolenia
 

1. Teoretyczne aspekty długotrwałego bezrobocia.

2. Ocena motywacji do poszukiwania pracy.

3. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

4. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

5. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety.

6. Rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.

7. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem profilowania pomocy dla osób bezrobotnych oraz przygotowania i realizacji IPD.

8. Istota profilowania.

9. Właściwy moment przeprowadzenia procedury profilowania.

10. Kształcenie umiejętności diagnozowania klienta a tworzenie Indywidualnych Planów Działania.

11. Kwestionariusz profilowania pomocy.

12. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.

                              

Informacja o prelegencie
 

Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie . Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy –certyfikat MPIPS.
 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Warsztat, dyskusje moderowane, pogadanka heurystyczna, metaplan, mini wykłady, case study,  metoda analizy przypadków, dyskusja podsumowująca

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT