Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej od najwyższego do najniższego szczebla, osób decyzyjnych, specjalistów, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, kandydatów na audytorów wewnętrznych i ma na celu:

 •Przygotowanie kadry kierowniczej do zrozumienia wymagań stawianych w kontekście SZJ.

•Wyjaśnienie roli kierownictwa i całej załogi w systemie jakości.

•Przedstawienie zmian w podejściu do jakości oraz rozwoju systemów zarządzania jakością.

•Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001.

•Zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymaganiami, jakie stawia norma ISO 9001.

•Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytorów wewnętrznych i pełnomocnika ds. jakości.

Ramowy program szkolenia

 

1. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem:

• podstawowe założenia,

• czynniki decydujące o wykorzystaniu systemów zarządzania jakością (SZJ),

• obecny stan wdrażania SZJ w Polsce,

• korzyści jakie osiągnęły firmy dzięki wdrożeniu SZJ.

2. Co to jest jakość?

• rys historyczny,

• podstawowe pojęcia.

3. Zarządzanie jakością:

• TQM – kompleksowe zarządzanie jakością,

• EFQM – model doskonałości.

4. ISO 9000 – zbiór dobrych praktyk zarządzania:

• przegląd norm,

• podstawowe zasady zarządzania jakością,

• ogólny model systemu zarządzania jakością ISO 9000.

5. Podstawowe elementy w planowaniu i wdrażaniu SZJ wg norm ISO 9001:2000:

• podstawowe założenia,

• cele i polityka jakości,

• podejście procesowe - definiowanie procesu,

• struktura procesowa w organizacji,

• realizacja procesu.

6. Wdrażanie systemu:

• rola przedstawiciela kierownictwa,

• zadania pełnomocnika, audytorów,

• stosowna dokumentacja systemu jakości,

• korzyści i przeszkody podczas procesu wdrażania ISO,

7. Organy kontrolne i organizacje normalizacyjne:

• rodzaje auditów,

• proces certyfikacji,

• czy potrzebna akredytacja?

8. Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniach do wdrażania ISO.
 

Informacja o prelegencie
 

Trener z zakresu zarządzania dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne.  Ekspert zarządzania zespołami pracowniczymi – zajmował stanowiska dyrektora ds. handlowych i marketingu w średnich i dużych firmach sektora usługowo-finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz doradcą w jednostkach administracji publicznej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym audycie personalnym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi ZZL m.in. zarządzaniu przez cele, zarządzaniu czynnościami i miejscem pracy, delegowaniu zadań, motywowaniu zespołów pracowniczych, assessment center, rekrutacji i selekcji, ocenie pracownika, opisach i wartościowaniu stanowisk pracy. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi umiejętności budowania autorytetu, komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku (PR), wystąpień publicznych, protokołu dyplomatycznego a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Jest specjalistą od technik sprzedaży i negocjacji. Posiada uprawnienia audytora SZJ wg norm ISO 9001.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów interaktywnych podczas, których przeprowadzane są ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków oraz autodiagnozy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT