Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rachunki bankowe w praktyce

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dot. rachunków bankowych, rodzajami rachunków bankowych, ich zakładaniem i likwidacją (w tym m.in. formą i elementami umowy rachunku bankowego), wzajemnymi relacjami na płaszczyźnie bank-posiadacz rachunku (w tym obowiązkami i uprawnieniami stron stosunku rachunku bankowego), a ponadto omówienie zagadnienia egzekucji z rachunku bankowego.

Adresaci: pracownicybanków, podmiotów za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, osoby zainteresowane zakładaniem, funkcjonowaniem rachunków bankowych

 

Program szkolenia:

 

 1. Umowa rachunku bankowego (regulacja prawna, pojęcie rachunku bankowego, podmioty stosunku rachunku bankowego, forma i zawarcie umowy, charakter oraz elementy umowy rachunku bankowego);
 2. Obowiązek w zakresie posiadania rachunku bankowego ( fakultatywność i obligatoryjność zawarcia umowy);
 3. Rodzaje rachunków bankowych (rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze; rachunki lokat terminowych; rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; rachunki powiernicze i inne- otwarty katalog rachunków bankowych, inne rachunki nie będące rachunkami bankowymi;
 4. Obowiązek banku zachowania szczególnej staranności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytów;
 5. Uprawnienia posiadacza rachunku bankowego-zakres swobody dysponowania środkami, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku;
 6. Rachunek wspólny;
 7. Rachunek bankowy dla małoletniego;
 8. uprawnienie banku do wydania posiadaczowi rachunku oszczędnościowego potwierdzenia zawarcia umowy w postaci imiennej książeczki oszczędnościowej lub innego imiennego dokumentu, umorzenie utraconych dokumentów;
 9. Śmierć posiadacza rachunku bankowego:

- informacja o śmierci posiadacza rachunku,

- wypłata środków z rachunku  po śmierci wkładcy (w tym zagadnienia wypłaty kosztów pogrzebu, zwrotu kwot świadczeń społecznych wpłaconych na rachunek po śmierci wkładcy

- dyspozycja wkładem na wypadek śmierci;

 1.  Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy rachunku bankowego;
 2.  Egzekucja z rachunków bankowych, środki zwolnione od zajęcia;
 3. Dyskusja

Informacje o prelegencie

Radca prawny- członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku ,

mgr prawa, mgr administracji- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Specjalizuje się w  sprawach z zakresu: szeroko rozumianego prawa zobowiązań, windykacji wierzytelności, prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obrotu i gospodarowania nieruchomościami, prawa i postępowania administracyjnego w szczególności prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i  prawa oświatowego oraz prawa bankowego. Zajmuje się także  sprawami z zakresu prawa pracy tak po stronie pracodawcy jak i pracowników oraz problematyką dot. zakładania i działalności stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy w kancelarii radcy prawnego, administracji samorządowej, szkołach niepublicznych. Dysponuje także kilkuletnim doświadczeniem w zakresie windykacji i restrukturyzacji wierzytelności w sektorze bankowym.

 

 

Czas szkolenia:4-5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład, dyskusja

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT