Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców robót.

Celem szkolenia jest przedstawienie bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego ustanawiających solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz przepisów nowej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz przykładami zapisów umownych  zabezpieczających interesy zamawiającego przed ryzykiem tzw. podwójnej płatności.

Ramowy program szkolenia

1. Prawna podstawa solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy [przepisy kodeksu cywilnego a przepisy nowej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców].

2. Wyjaśnienie zasad i mechanizmu solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców.

3. Warunki konieczne do powstania solidarnej odpowiedzialności, jej zakres i moment powstania.

4. Formy zabezpieczeń interesów inwestora, w tym analiza zapisów umownych mających na celu uniknięcie ryzyka „podwójnej” płatności wynagrodzenia przez inwestora – jak prawidłowo je sformułować.

5. Umowy o dzieło, umowy dostawy i umowy z podwykonawcami a solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie inwestora i generalnego wykonawcy.

6. Zasady dochodzenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia przez podwykonawców od inwestora / generalnego wykonawcy.

7. Sposoby „obrony” interesów inwestora w postępowaniu sądowym.

8. Tryb dochodzenia roszczeń na podstawie nowej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

9. Omówienie przykładów z praktyki.

10. Dyskusja i pytania związane z tematyką szkolenia.

 

Informacja o prelegencie

Radca prawny. Prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi procesu inwestycyjno – budowlanego. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane oraz prawnym nadzorowaniu inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz umów w procesie budowlanym. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu przeplatanego pytaniami i dyskusją uczestników. Wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną i flipchart w celu obrazowego przedstawienia omawianych zagadnień.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT