Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do spółdzielni, wspólnot, zarządów i ma na celu nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie postępowań podatkowych i egzekucyjnych ( administracyjnego i cywilnego ) dotyczących realizacji nowego obowiązku fiskalnego jakim jest opłata śmieciowa. Omówienie zagadnień odzyskiwania zaległości od mieszkańców na rzecz spółdzielni itd. w ramach postępowania cywilnego.

Ramowy program szkolenia

1. Opłata śmieciowa jako danina publicznoprawna ( źródła prawne obowiązku, opłata  i jej charakter oraz przeznaczenie środków pochodzących z opłaty) .

2. Decyzje  ustalające i określające w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(decyzje z art. 6ust7; art. 6O, art. 6P, ustalanie opłaty w wypadkach niezłożenia deklaracji itp.)

3. Postępowanie podatkowe ( deklaracje, termin złożenia termin płatności należności, sposób  i termin realizacji obowiązku, czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne podatkowe, kryteria wymiaru należności i ich weryfikacja decyzje zabezpieczające wykonanie zobowiązania i postępowanie zabezpieczające).

4. Postępowanie w zakresie udzielenia ulg (odroczenie terminu ,złożenia deklaracji, rozłożenie na raty należności / zaległości, umorzenie w całości lub w części zaległości).

5. Decyzje określające zaległość podatkową, odpowiedzialność Spółdzielni, zarządców administratorów za zaległości.

6.Wójt, burmistrz, prezydent jako nowy organ egzekucyjny w egzekucji opłaty śmieciowej-postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie padami komunalnymi (upomnienie, wyłączenia od obowiązku wystawiania i doręczania upomnień, właściwość organu egzekucyjnego, tytuły wykonawcze, środki egzekucyjne, problematyka przedawnień, odsetki, egzekucja administracyjna a egzekucja cywilnoprawna realizowana przez spółdzielnie, zarządców i administratorów i gminy, zbiegi z innymi organami egzekucji administracyjnej i komornikiem sądowym).

7. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków podatkowych w świetle regulacji Kodeksu karnego skarbowego, ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana.

8. Regres cywilnoprawny na rzecz spółdzielni, wspólnot wobec płatników opłaty śmieciowej. ( wezwanie do zapłaty, postępowanie przed sądem, nakaz zapłaty,).

9. Egzekucja cywilna na rzecz Spółdzielni, współpraca z komornikiem sądowym, uprawnienia wierzycielskie, koszty postępowania.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja, omówienie przykładowych pism, wezwań itp

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT