Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Spółki handlowe

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem, przedsiębiorców i urzędników i ma na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu spółek handlowych

Ramowy program szkolenia

1. Z kim Urząd zawiera umowę, czyli charakterystyka podmiotów występujących w obrocie gospodarczym.

2. Prawidłowe rozumienie podstawowych pojęć istotnych dla działania spółek handlowych w praktyce zawierania umów przez Urząd.

3. Typologia spółek handlowych.

4. Dopuszczalność tworzenia innego typu spółek handlowych i konsekwencje prawne ich tworzenia.

5. Skutki zmiany statusu prawnego spółki – beneficjenta dla wykonania przez nią zaciągniętego wobec Urzędu zobowiązania:

- przekształcanie spółek, łączenie i podział,

- sprzedaż przedsiębiorstwa spółki,

- likwidacja spółki handlowej.

6. Urząd wobec niewypłacalności beneficjenta – spółki handlowej.

 

Informacja o prelegencie


 
Do końca 2010 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję sędziego w sądzie gospodarczym w Toruniu, pełniąc również zadania w postępowaniach upadłościowych jako sędzia-komisarz. Nadzorował ponad 100 upadłości, w tym największych firm w  województwie kujawsko-pomorskim. Przez 7 lat był przewodniczącym XII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Posiada biegłą znajomość prawa upadłościowego i jego praktycznego zastosowania w windykacji. Od 1998 roku prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego obejmujące również tematykę prawa upadłościowego, w szczególności dla przedsiębiorców, prawników, rzeczników konsumentów, konsumentów, urzędników samorządowych, współpracując w tym zakresie m.in. z Izbą Przemysłowo – Handlową w Toruniu, Iławską Izbą Gospodarczą w Iławie, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Toruniu i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Przez kilka lat szkolił pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie prawidłowego zawierania i zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów, posiada doskonałą znajomość specyfiki instytucji zajmujących się obsługą finansowania ze środków unijnych. Od trzech lat jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w działaniach windykacyjnych. Prowadzi obecnie kilkanaście postępowań upadłościowych oraz towarzyszących ogłoszeniu upadłości. Jest autorem  programów edukacji przedsiębiorców realizowanych przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu i TARR S.A w Toruniu pod nazwą „Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców”, „Warsztaty Menedżerskie”, „Warsztaty Prawnicze dla Urzędników” oraz „Bezpieczne zawieranie umów”. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego w pismach prawniczych oraz trzech książek.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Szkolenie prowadzone metodą warsztatów łączących prezentację zagadnień teoretycznych w konfrontacji z praktycznym zastosowaniem reguł prawnych, obejmujących studium przypadków opracowanych przez trenera.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT