Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna

Kategoria: Biznes

Dwudniowe warsztaty z zakresu wypełniania dokumentacji przy projektach realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, realizacja warsztatów zzakresu przygotowania Studium Wykonalności oraz przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać Studium Wykonalności, na jakie aspekty zwrócić uwagę, czego unikać.

 

Przygotowanie Studium Wykonalności jest niezbędnym aspektem uzyskania wsparcia unijnego na inwestycje realizowane przez sektor publiczny. Jest to dokument opisujący realizowane przedsięwzięcie zarówno pod kątem jego zasadności i szeroko rozumianej opłacalności.

 

Na szkolenie zapraszamy pracowników firm i instytucji sektora finansów publicznych (m.in. urzędów miast i gmin, urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, szkół, szpitali, Publicznych ZOZ, firm komunalnych, Izb Celnych) oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu sporządzania Studium Wykonalności (feasibility study).

 

Program szkolenia

I. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2007 - 2013

-  Źródła informacji o funduszach europejskich,

- Przegląd możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej na wybrane dziedziny - przegląd programów wspierających inwestycje na lata 2007-2013;

- Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie,

- Typy i rodzaje projektów oraz zakres stosowanej dokumentacji,

II. ZASADY KONSTRUOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

- Rola studium wykonalności w procesie ubiegania się o fundusze,

- Ogólne zasady przygotowania projektu,

- Przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych punktów:

- Analiza otoczenia projektu,

- Analiza dokumentów strategicznych,

- Zidentyfikowane problemy i logika interwencji,

- Analiza techniczna i technologiczna inwestycji,

- Wpływ na polityki horyzontalne,

- Analiza popytu,

- Analiza instytucjonalna,

- Analiza finansowa,

- Analiza ekonomiczno - społeczna,

- Analiza wrażliwości i ryzyka.

III. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych elementów Studium

- Logika interwencji - matryca logiczna;

- Analiza finansowa projektów:

- Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,

- Płynność finansowa inwestycji,

- Wskaźnik luki finansowej,

- Określanie finansowej efektywności inwestycji,

- Analiza ekonomiczna projektów:

- Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,

- Określenie i przedstawienie w mierzalnej formie korzyści społecznych,

- Analiza kosztów i korzyści,

- Analiza wrażliwości i ryzyka projektu,

- Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu studiów wykonalności.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, specjalista z zakresu funduszy europejskich dotyczących inwestycji, biznes planów i analizy finansowej, prowadzi m. in. szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw, dokumentacji aplikacyjna jednostek sektora finansów publicznych, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Posiada Certyfikat Audytora wewnętrznego systemów zgodnych z normą ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 oraz certyfikat Pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania. W ramach działalności przygotował ponad 150 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. biznes planów dla przedsięwzięć finansowanych z kredytów bankowych, projektów w ramach programów PHARE, SPO-WKP, ZPORR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM, RPO WiM, RPO WK-P, PO IiŚ, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. W latach 2004-2011 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 120 mln PLN.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT