Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia projektów dofinansowanych z EFS (PO KL). Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze elementy systemu organizacji funduszy strukturalnych UE, procedura wyboru projektów, najważniejsze narzędzia PCM (Project Cycle Management) oraz ich zastosowanie w tworzeniu projektów. Następnie na podstawie stworzonego projektu przećwiczone zostaną umiejętności obsługi GWA oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie. W szkoleniu wykorzystane zostaną aktywne formy nauczania. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie stworzyć projekt zgodny z wymaganiami PO KL oraz przygotować na jego podstawie wniosek o dofinansowanie projektu.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w organizacjach odpowiadają (lub chcą odpowiadać) za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację projektów dofinansowywanych z PO KL. Grupę docelową stanowią więc pracownicy firm (właściciele, specjaliści, kadra menadżerska niższego i średniego szczebla), przedstawiciele: administracji publicznej i samorządowej (np. pomoc społeczna, oświata, instytucje rynku pracy, samorządy), szkolnictwa wyższego i jednostek B+R, pracownicy NGO odpowiedzialni za działania fundraisingowe (pozyskiwanie funduszy na działalność statutową).

 

Celem szkolenia przede wszystkim jest:

- poszerzenie wiedzy na temat funduszy strukturalnych oraz najważniejszych zasad przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS,

- nabycie umiejętności wyboru priorytetu właściwego dla danego rodzaju projektu/ obszaru działalności organizacji,

- zdobycie umiejętności zastosowania przy tworzeniu projektu narzędzi PCM (analiza interesariuszy, drzewo celów i problemów, matryca logiczna projektu, harmonogram i budżet projektu),

- nabycie umiejętności obsługi GWA (Generatora Wniosków Aplikacyjnych) oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,

- wyrobienie w uczestnikach pozytywnej postawy wobec funduszy strukturalnych oraz możliwości ich wykorzystania w procesie realizacji projektów społecznych i komercyjnych.

 

Program szkolenia dwudniowego

Dzień I

1. Doświadczenia uczestników związane z EFS

2. Organizacja funduszy strukturalnych – EFS, PO KL, procedura wyboru projektów

3. Wybór odpowiedniego priorytetu

4. Cykl tworzenie projektu

5. Podstawowe zasady przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS – PCM

6. PCM I – poszukiwanie danych statystycznych do opisu sytuacji problemowej

7. PCM II – analiza interesariuszy oraz problemów, które ich dotyczą

8. Karta analizy interesariuszy i drzewo problemów w praktyce

9. PCM III – cele, zadania i rezultaty (wskaźniki) projektu – analiza strategii

Dzień II

1. Drzewo celów, zadania projektowe i wskaźniki w praktyce

2. PCM IV – ile to będzie kosztowało? Zasady konstruowania budżetu projektu

3. Budowanie budżetu w praktyce

4. PCM V – ile to będzie trwało? Zasady konstruowania harmonogramu projektu

5. Budowanie harmonogramu projektu w praktyce (wykres Gantt’a, kamienie milowe)

6. PCM VI – czy nasz projekt jest spójny? Matryca logiczna projektu

7. Budowanie matrycy logicznej projektu w praktyce

8. GWA – podstawowe funkcje, forma składania wniosku

9. Najczęściej popełniane błędy (kryteria horyzontalne, partnerstwo i podwykonawstwo w projektach, promocja i zarządzanie projektem, zatrudniania personelu)

10. Najczęściej popełniane błędy

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja – Socjologia gospodarki i badania rynku), obecnie w trakcie studiów podyplomowych (Coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania - ŚWSZ/Otawa Group). Ukończył Szkołę Trenerów MERITUM (5 EQF) dofinansowaną z EFS. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Konsultant ds. rozwiązań analitycznych oraz Konsultant ds. badań marketingowych. Obecnie prowadzi swoją firmę (działalność gospodarczą), gdzie realizuje projekty szkoleniowe i badawcze, a także tworzy projekty współfinansowane z EFS (PO KL). Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń „miękkich” (komunikacja i perswazja, (auto)prezentacja i wystąpienia publiczne, kreatywność) oraz twardych (Analiza danych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics, badania marketingowe).

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:  Mini wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study, praca z komputerem (CBT – Computer Based Training)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT