Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ubezpieczanie transakcji handlowych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich  przezornych i rozsądnych przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za zawieranie umów, zarządów, kadry kierowniczej.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania aktualnych uregulowań prawa w celu  zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

Ramowy program szkolenia
 

Dzień I

 

1. Pojęcie i rodzaje kontraktów handlowych, zawarcie kontraktu handlowego, wykonanie zobowiązań kontraktowych, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych,

2. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,

3. Zabezpieczanie należności pieniężnych ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej

4. Klasyfikacja ubezpieczeń finansowych.

5. Konstrukcje prawne ubezpieczeń finansowych.

6. Nabycie ochronny ubezpieczeniowej.

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela,

8. Wybrane zagadnienia związane z niestandartowymi zakresami i sposobami ubezpieczenia mienia,

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,

11. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

12. Ubezpieczenie maszyn od awarii,

13. Ubezpieczenie mienia w transporcie,

14. Ubezpieczenie od następstw umyślnej ingerencji  w produkt,

 

Dzień II 

 

15. Ubezpieczenie od utraty zysku:

a) przychody, koszty i zysk operacyjny przedsiębiorstwa,

b) elementy decydujące o zakresie i adekwatności ubezpieczenia od utraty zysku,

c) odpowiedzialność za szkodę w zysku, ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania,

16. Ubezpieczenie przerw w działalności gospodarczej (business interruption ).

17. Ubezpieczenie nieprzewidzianych wydatków handlowych.

18. Ubezpieczenie stałych wydatków ogólnych.

19. Ubezpieczenie od ryzyka utraty zatrudnienia.

20. Podstawowe zasady ubezpieczeń kredytowych.

21. Ubezpieczenie kredytu dostawcy w obrocie krajowym i międzynarodowym,

22. Ubezpieczenie Kredytu bankowego.

a) ubezpieczenie kredytu hipotecznego,

b) ubezpieczenie kredytu zabezpieczonego zastawem rejestrowym,

c) ubezpieczenie kredytu konsumenckiego,

d) ubezpieczenie należności leasingowych,

e) ubezpieczenie należności faktoringowych,

23. Ubezpieczenia Computer Crime.

24. Ubezpieczenie Professional Liability.

25. Ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej.

26. Ubezpieczenia od sprzeniewierzenia ( Fidelity ).
 

Informacja o prelegencie

Adwokat aktualnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Law, Insurance & Finance Sp. z o. o. W trakcie swojej kariery zawodowej był doradcą prawnym Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Skarbu Państwa, Rządowego Centrum Legislacji w Kancelarii Premiera RP.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym ( ubezpieczeniowym, handlowym, budowlanym i finansowym ). Jest doradcą prawnym Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Zarządzania Projektami Finansowymi. Sprawuje funkcje eksperta Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i finansowego. Jest autor prawniczych publikacji książkowych takich jak: „Umowa ubezpieczenia po nowelizacji Kodeksu cywilnego”, „Komentarz do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym”, „Prawo funduszy inwestycyjnych i emerytalnych”, „Prawo komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw” , „Podatek dochodowy od osób prawnych”, „Leksykon ZUS”, „Umowy zlecenia i o dzieło”

Jest autorem wstępu do polskiego wydania „ Pension Fund Excellence” autorów Keith P. Ambachtsheer i D. Don Ezra, oraz autorem wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych.  Wykłada na kursach i szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego i prawa gospodarczego w tym ubezpieczeniowego, finansowego, energetycznego i budowlanego będąc stałym wykładowca Akademii Prawa im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Gdańskiej Akademii Bankowej, Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Centrum Analizy Wartości, Instytutu Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Na kursach i szkoleniach przeszkolił około 10.000 osób w zakresie swojej wiedzy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT