Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa oraz sektora gospodarki, w jakim działają.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej zagadnień prawnych.

Ramowy program szkolenia

Każde szkolenie stanowi monograficzne omówienie zagadnień dotyczących jednego, istotnego dla praktyki gospodarczej, zagadnienia.

 

1. Strategia efektywnej windykacji

- diagnoza przyczyn powszechnego zatoru płatniczego w polskim obrocie gospodarczym,

- mentalne przeszkody skutecznego odzyskiwania długów,

- prezentacja bogactwa prawnych instrumentów służących przywracaniu płynności finansowej w przedsiębiorstwie oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się nimi przez przedsiębiorców,

- zawarta umowa a przekształcenie przedsiębiorstwa, podział, fuzja, likwidacja i upadłość,

- windykacja samemu czy z udziałem firmy windykacyjnej?

- rzeczywiste koszty windykacji.

 

2. Budowa zdrowych fundamentów biznesu

- prezentacja różnorodności form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

- omówienie sposobów reprezentacji przedsiębiorców przy zawieraniu umów oraz technik weryfikacji prawdziwości danych ujawnionych przez kontrahentów,

- źródła ważnych informacji dotyczących kontrahentów oraz proste sposoby korzystania z nich,

- zawieranie umów z udziałem pełnomocników i prokurentów, likwidatorów syndyków, zarządców masy upadłości,

- losy kontraktu wobec zmiany formy prawnej kontrahenta, jego likwidacji i upadłości.

 

3. Spółki cywilne i handlowe

- wspólnie prowadzona działalność gospodarcza – frajda czy zło konieczne,

- zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa prowadzonych przez wspólników spółki cywilnej,

- handlowa spółka osobowa a spółka kapitałowa – po co to komu i jak to działa?

- transformacje przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółki: podziały, łączenie, likwidacja, upadłość a trwałość zawartych kontraktów.

 

4. Właściwy dobór sposobu zawarcia umowy jako warunek sukcesu

- bezpieczne składanie i przyjmowanie oferty,

- przetarg na 'wolnym' rynku a przetarg w procedurze zamówienia publicznego

- pożytki i zagrożenia związane z udziałem przedsiębiorcy w aukcji,

- zasady prowadzenia negocjacji handlowych, umowa o negocjacje,

- o sensownym posługiwaniu się listem intencyjnym.

 

5. Udział przedsiębiorcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako sposób na ograniczenie swobody kontraktowania – praktyczne znaczenie ograniczenia swobody umów,

- zasady poprawnego i efektywnego udziału przedsiębiorcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- jak kontrolować poprawność działania organizatora zamówienia publicznego na poszczególnych etapach procedury,

- czy warto zaskarżać decyzje podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jak robić to z głową?

- o co musi zadbać szczęściarz, który zawiera umowę z organizatorem zamówienia publicznego?

 

6. Jak zawrzeć umowę, żeby nie stracić pieniędzy?

- czy kontrakt zawarty na piśmie jest przedsiębiorcy potrzebny?

- negocjowanie treści umowy, aby ja zawrzeć, czy wykonać?

- zasady prawidłowego konstruowania umowy – jakiego rodzaju klauzul nie może w niej zabraknąć i jak je poprawnie sformułować,

- o konsekwentnym podziale ról pomiędzy przedsiębiorcą a jego prawnikiem przy konstruowaniu umowy.

 

7. Sposoby skutecznego zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta

- prawne instrumenty zabezpieczenia pozycji kontraktowej przedsiębiorcy i jak na nich grać,

- znaczenie prawne zabezpieczeń rzeczowych i osobistych,

- uprzywilejowana sytuacja prawna przedsiębiorcy, który zabezpieczył wykonanie kontraktu na majątku kontrahenta, w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym prowadzonym wobec dłużnika,

- weksel jako nieodłączny towarzysz przedsiębiorcy sprzedającego towar lub świadczącego usługi z odroczonym terminem płatności,

- pożytki dla wierzyciela z uznania przez dłużnika długu w formie aktu notarialnego – odkrywamy sens trzech siódemek.

 

8. Weksel jako absolutny hit w rozwiązywaniu problemów biznesowych

- 'zrób to sam' czyli napisz weksel w moment,

- po co dodatkowy 'papier' towarzyszący transakcji (o funkcjach weksla w biznesie),

- weksel wygrywa w biegu po szybki proces w sądzie i najszybszą egzekucję,

- weksel pozwoli na szybką i komfortową sprzedaż długu,

- poznaj hiciora!

 

9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość produktu i usługi oferowanych przedsiębiorcy oraz konsumentowi (szkolenie dwudniowe)

- różnorodność reżimów odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość produktu i usługi jako prawdziwe pole minowe w grze rynkowej,

- odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru i usługi a odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości,

- szczególne zasady ochrony konsumenta w relacji kontraktowej z przedsiębiorcą – prezentacja reżimów odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego, z tytułu gwarancji 'europejskiej' oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- kto broni interesów konsumenta w relacji kontraktowej z przedsiębiorcą i ile warte są sojusze konsumentów ze sprzymierzeńcami (rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych).

 

10. Jak szybko i tanio wygrać sprawę w sądzie?

- wcale nie musisz rozwiązywać sporów biznesowych z udziałem sądu – mediacja i jeszcze raz mediacja,

- jeśli sąd powszechny to wcale nie musi to być proces – 'uzdrawiająca' moc postępowania polubownego,

- blaski i cienie rozstrzygania sporów biznesowych przez sądy polubowne i arbitraże,

- warunki szybkiego uzyskania orzeczenia sądu,

- w czym naprawdę pomoże przedsiębiorcy udzielenie zabezpieczenia roszczenia przez sąd?

- koszty postępowania przed sądem.

 

11. Egzekucja komornicza jako legalna forma penetracji majątku dłużnika

- zanim spuścisz psa myśliwskiego, to … czy o właściwym przygotowaniu się do egzekucji (sprawdzenie poprawności tytułu wykonawczego, dalsze tytuły i inne ważne działania poprzedzające egzekucję),

- wybór komornika – granice swobody wierzyciela,

- klucz do sukcesu – poprawny wniosek egzekucyjny po dokładnym rozpoznaniu sytuacji majątkowej dłużnika,

- jak poprawnie kalkulować koszty egzekucji i jak sprawdzać prawidłowość wyceny usług komornika,

- zlecenie poszukiwania majątku przez komornika,

- egzekucja skierowana do dłużnika czy do jego majątku,

- jak przedsiębiorca może czuwać nad prawidłowością postępowania egzekucyjnego i kto jest jego sojusznikiem?

- zasady udziału przedsiębiorcy w podziale środków uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika,

- jak bronić się przed umorzeniem egzekucji wobec braku majątku dłużnika?

- jak bronić się przed niezasadną egzekucją i jak radzić sobie z dłużnikiem paraliżującym egzekucję?

- jak przeciwdziałać ukrywaniu majątku przez dłużnika i 'wyprowadzaniu' go spod egzekucji (skarga pauliańska i nie tylko).

 

12. Bankructwo przedsiębiorcy – agonia czy sanacja?

- niewypłacalność przedsiębiorcy a jego upadłość – katastrofalne skutki mylenia tych pojęć,

- obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez niewypłacalnego  dłużnika i prawne konsekwencje jego niewykonania,

- prawo wierzyciela do złożenia wniosku o upadłość dłużnika – bankruta i jak z tego prawa mądrze korzystać,

- kto jest kim w postępowaniu upadłościowym (sąd-sędzia komisarz-syndyk-nadzorca sądowy-zarządca),

- aktywny udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym (zgłoszenie wierzytelności, udział w zgromadzeniu wierzycieli i w radzie wierzycieli),

- zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

 

Informacja o prelegencie
 

Do końca 2010 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję sędziego w sądzie gospodarczym w Toruniu, pełniąc również zadania w postępowaniach upadłościowych jako sędzia-komisarz. Nadzorował ponad 100 upadłości, w tym największych firm w  województwie kujawsko-pomorskim. Przez 7 lat był przewodniczącym XII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Posiada biegłą znajomość prawa upadłościowego i jego praktycznego zastosowania w windykacji. Od 1998 roku prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego obejmujące również tematykę prawa upadłościowego, w szczególności dla przedsiębiorców, prawników, rzeczników konsumentów, konsumentów, urzędników samorządowych, współpracując w tym zakresie m.in. z Izbą Przemysłowo – Handlową w Toruniu, Iławską Izbą Gospodarczą w Iławie, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Toruniu i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Przez kilka lat szkolił pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie prawidłowego zawierania i zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów, posiada doskonałą znajomość specyfiki instytucji zajmujących się obsługą finansowania ze środków unijnych. Od trzech lat jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w działaniach windykacyjnych. Prowadzi obecnie kilkanaście postępowań upadłościowych oraz towarzyszących ogłoszeniu upadłości. Jest autorem  programów edukacji przedsiębiorców realizowanych przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu i TARR S.A w Toruniu pod nazwą „Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców”, „Warsztaty Menedżerskie”, „Warsztaty Prawnicze dla Urzędników” oraz „Bezpieczne zawieranie umów”. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego w pismach prawniczych oraz trzech książek.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie warsztatów doskonalących praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT