Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad klasyfikowania wydatków jako wydatki strukturalne, obliczania, dokumentowania oraz ewidencji księgowej wydatków oraz zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej o wydatkach strukturalnych RB-WSa.

 

Korzyści:

 • poznasz istotę wydatków strukturalnych,
 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie prawidłowego określania wydatków strukturalnych w Twojej jednostce,
 • sprawdzisz czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania z wydatków strukturalnych.

 

Program:

 

 1. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie wydatków strukturalnych.
 2. Klasyfikacja wydatków strukturalnych - obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych, zasady klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.
 3. Zasady obliczania i dokumentowania wydatków strukturalnych.
 4. Regulacje wewnętrzne w zakresie dokumentacji dotyczącej wydatków strukturalnych - dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji wydatków: jednolite zasady przygotowania i opisywania dokumentu źródłowego, plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów.
 5. Zasady ewidencjonowania wydatków strukturalnych: w ewidencji bilansowej i pozabilansowej; korekty w ewidencji księgowej roku bieżącego i lat poprzednich.
 6. Eliminowanie przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.
 7. Sprawozdanie budżetowe roczne Rb-WSa – zasady sporządzania.
 8. Przykładowe wydatki strukturalne.

Informacje o prelegencie

Kooordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju. Wcześniej w latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami - najpierw w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie, później Banku Pekao S.A. Makroregion Zachód. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji Banków w Grupę Banku Pekao S.A. Trenerka od 1990r. - najpierw organizacji pozarządowych w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs. Od 2008r. szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Od 2011r. własna działalność gospodarcza w tym obszarze. Od 2010r. stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”, publikacje również w miesięczniku „Przetargi publiczne”.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Forma: Wykład,dyskusje

Kwalifikacje: Certyfiikat po ukońćzeniu szkolenia

KONTAKT