Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora finansów publicznych, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego realizujący projekty oraz planujący pozyskać dotację w ramach PO KL, oraz do przedstawicieli sektora pozarządowego, firm i instytucji szkoleniowych, realizujących projekty w ramach POKL oraz zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na projekty szkoleniowo-doradcze.

Celem szkolenia jest:
- nabycie przez uczestników umiejętności identyfikacji najważniejszych obszarów problemowych w projektach w ramach POKL,
- nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z najczęstszymi i najgroźniejszymi problemami występującymi w trakcie realizacji projektów,
- zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o dofinansowanie i sposobów radzenia sobie z nimi,
-  nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z problemami technicznymi w Generatorach Wniosków: Aplikacyjnych i Płatniczych
- zdobycie przez uczestników wiedzy dot. sprawnego zarządzania projektem w ramach POKL


Program szkolenia

1. Przystępujemy do konkursu

a) Łatwo pozyskać, trudniej zrobić – działania/poddziałania najtrudniejsze w realizacji

b) Projekty „łatwe” – od mikrograntów do projektów ogólnopolskich

c) Procedura aplikacyjna – największe pułapki

d) Kryteria oceny projektów – na co zwrócić uwagę

e) Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) – czyli o najczęstszej przyczynie odrzucenia wniosku

f) Skuteczne aplikowanie – wskazówki praktyczne

2. Obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL

a) Podstawy pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (wymagania sprzętowe, instalacja),

b) Omówienie problematycznych funkcjonalności GWA,

c) Wypełnianie poszczególnych pól – uwaga na „haczyki”

d) Przygotowanie pliku do złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs – aby nie odpaść formalnie

3. Rozliczanie i przygotowanie wniosku o płatność

a) kwalifikowalność kosztów – na jakie koszty nie możemy sobie pozwolić?

b) monitoring finansowy projektu – uważaj na kwoty i terminy!

c) omówienie poszczególnych funkcjonalności Generatora Wniosków Płatniczych – „wpadki” techniczne w GWP

d) część opisowa wniosku o płatność

- opis działań przeprowadzonych w bieżącym okresie rozliczeniowym – szczegółowo, czy ogólnie?

- opis działań planowanych do przeprowadzenia w przyszłym okresie rozliczeniowym

- opis problemów w realizacji projektu – co warto wpisać, a czego unikać?

e) część finansowa wniosku o płatność

- postęp finansowy realizacji projektu – co z czym ma się zgadzać?

- uzyskany przychód projektu i korekty finansowe – kiedy wypełniać?

- źródła finansowania wydatków – prosta tabelka z kilkoma haczykami

- rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego – trudności z wkładem własnym

- harmonogram płatności – metodologia tworzenia

- załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem – najczęściej popełniane błędy

- załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – jak sprawdzić, żeby się zgadzało?

4. Koordynowanie projektu

a) Zapewnienie rezultatów projektu, w zgodzie z zasadą proporcjonalności – co zrobić, żeby nie zwracać dotacji?

b) Projektowanie narzędzi zarządzania projektem – aby projekt „toczył się sam”

c) Inicjalizacja projektu – najważniejszy dobry start

d) Zasady promocji projektu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów PO KL na lata 2007-2013” – jak promować, żeby się nikt nie przyczepił?

e) Dylematy rekrutacji

- kryteria wyboru uczestników

- co zrobić, gdy brakuje chętnych?

f) Formularz PEFS – jak sprawdzić i z czym ma się zgadzać?

g) Jak wprowadzać zmiany w projekcie?

- procedura wprowadzania zmian

- dozwolone zmiany

- jakich zmian się wystrzegać?

h) Gdy przychodzi kontrola

- zasady postępowania w czasie kontroli projektu

- co w przypadku nieprawidłowości – jak wdrażać zalecenia pokontrolne?

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania projektami, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w projektach, tworzenia biznesplanu. Uczestnikom szkoleń stara się przekazywać przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na kilkuletniej pracy przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów takich jak PHARE, ZPORR, SPO RZL oraz PO KL, a także przy projektach biznesowych.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT