Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kategoria: Biznes

Szkolenie przygotowuje do stosowania procedur i narzędzi zarządzania projektami miękkimi realizowanymi w ramach PO KL. Uczestnicy dowiadują się, jak prowadzić projekt krok po kroku od momentu inicjalizacji, aż do skutecznego rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami instytucji pośredniczących/wdrażających.

Program szkolenia
1. Zawiązanie zespołu projektowego – inicjalizacja projektu

2. Przygotowanie procedur i dokumentów niezbędnych w projekcie

a) Przygotowanie „Regulaminu uczestnictwa w projekcie”/„Regulaminu rekrutacji”

b) Instrukcja archiwizacji dokumentów projektowych

c) Utworzenie i wdrożenie formalnej i nieformalnej struktury zarządzania projektem

d) Procedury projektowe (w tym procedury księgowe oraz procedury korygujące realizację projektu)

e) Dokumenty zgłoszeniowe dla uczestników projektu/grupy docelowej projektu, w tym dokumenty związane z ochroną danych osobowych

3. Zasady promocji projektu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów PO KL”

a) Oznaczanie materiałów promocyjnych i informacyjnych projektu

b) Wizualizacja projektu

c) Oznaczanie dokumentacji projektu

d) Oznaczanie pomieszczeń: sale szkoleniowe, biuro projektu

e) Dostosowanie strony internetowej projektu do wytycznych

4. Dylematy rekrutacji

a. Kryteria wyboru uczestników

b. Co zrobić, gdy brakuje chętnych?

5. Formularz PEFS – jak i kiedy sporządzać, aktualizować i przygotowywać do złożenia w Instytucji Pośredniczącej?

6. Jak wprowadzać zmiany w projekcie?

a) Procedura wprowadzania zmian

b) Dozwolone zmiany

c) Jakich zmian się wystrzegać?

7. Wypełnianie części merytorycznej wniosku o płatność w Generatorze Wniosków Płatniczych  

a) Opis działań przeprowadzonych w bieżącym okresie rozliczeniowym

b) Opis działań planowanych do przeprowadzenia w przyszłym okresie rozliczeniowym

c) Opis problemów w realizacji projektu – co warto wpisać, a czego unikać?

8. Monitoring i ewaluacja projektu

a) Tworzenie skutecznego systemu monitoringu projektu

b) Narzędzia monitoringu

c) Tworzenie raportu z postępu projektu

d) Kryteria i techniki prowadzenia ewaluacji projektu

e) Tworzenie raportu ewaluacyjnego


Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania projektami, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w projektach, tworzenia biznesplanu. Uczestnikom szkoleń stara się przekazywać przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na kilkuletniej pracy przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów takich jak PHARE, ZPORR, SPO RZL oraz PO KL, a także przy projektach biznesowych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Podczas prezentowania treści merytorycznych trener będzie nawiązywał do przykładów praktycznych, w celu rozważenia możliwych rozwiązań sytuacji problemowych przez uczestników szkolenia. Podczas warsztatów stosowane będą metody warsztatowe takie jak: burza mózgów, studium przypadku, praca w grupie

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT