Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020

Kategoria: Biznes

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

 Korzyści dla uczestników:
- poszerzą wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz najważniejszych zasad przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS i EFRR,
- nabędą umiejętność wyboru priorytetu właściwego dla danego rodzaju projektu/ obszaru działalności organizacji,
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony,
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej,
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

 

Program szkolenia

1. Omówienie okresu programowania 2014-2020 – zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy.
2. Omówienie programu regionalnego –zmiany w stosunku do perspektywy 2007-2013, wymiar wsparcia, ścieżki wyboru projektów, typy projektów i beneficjentów, kryteria wyboru
c. Projekty w ramach EFRR
d. Projekty w ramach EFS
3. System oceny i wyboru projektów (na przykładzie konkretnego poddziałania EFRR lub EFS) – case study, terminy, umowa o dofinansowanie
4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020.

Informacja o prelegencie

Specjalista ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych, inspektor ds. kontroli, finansów, raportowania w Urządzi Miasta. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę związaną z udzielaniem zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego oraz realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej (zarówno przy opracowaniu wniosków jak i realizacji projektów - a w bieżącej perspektywie finansowej - także po stronie instytucji pośredniczącej).

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

KONTAKT