Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego podczas windykacji środków od Beneficjenta realizującego projekt dofinansowany środkami UE

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników Urzędu wykorzystujących wiedzę z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego podczas prac związanych z realizacją procesu zarządzania i wdrażania oraz rozliczania funduszy unijnych i ma na celu:

1. Doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania reguł prawa upadłościowego i naprawczego wobec niewypłacalnych beneficjentów;

2. Doskonalenie umiejętności diagnozowania stanu niewypłacalności beneficjentów nie wywiązujących się z umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych;

3. Doskonalenie umiejętności redagowania wniosku o ogłoszenie upadłości beneficjenta oraz poprawnego reprezentowania wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości;

4. Doskonalenie umiejętności formułowania zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentowania wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie ustalenia listy wierzytelności oraz planów podziału funduszy masy upadłości i odrębnego planu podziału;

5. Ustalanie zakresu kontrolowania przez wierzyciela poprawności pracy syndyka, nadzorcy sądowego/zarządcy, sędziego-komisarza oraz udział wierzyciela w pracach zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli;

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się tytułem egzekucyjnym uzyskanym przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się innymi instrumentami zaczerpniętymi z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w celu efektywnego dochodzenia roszczeń wobec dłużnika - beneficjenta, który nie wywiązał się z umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych.

Ramowy program szkolenia.

1. Urząd jako inicjator postępowania upadłościowego oraz innych postępowań windykacyjnych uregulowanych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze wobec dłużnika – beneficjenta, który nie wykonał umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z funduszy unijnych.

2. Urząd jako uczestnik postępowania upadłościowego prowadzonego wobec upadłego z wniosku dłużnika lub innego wierzyciela.

3. Przydatność innych instrumentów prawnych w skutecznej windykacji prowadzonej przez  Urząd.

4. Upadłość jako główny instrument efektywnej windykacji.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone dynamicznie, oparte na płynnej komunikacji trenera ze słuchaczami, obejmujące przeplatające się elementy:wykładu, warsztatów, ćwiczenie formułowania dokumentów istotnych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, analiza błędów popełnianych przez wierzyciela inicjującego postępowanie upadłościowe oraz uczestniczącego w postępowaniu upadłościowym, studium przypadków przygotowanych przez trenera i uczestników szkolenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT