Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zabezpieczenie prawne wykonania robót budowlanych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do zarządów i pracowników firm budowlanych oraz inwestorów i ma na celu nabycie praktycznej wiedzy w zakresie zawierania i wykonywania umowy o roboty budowlane.

Ramowy program szkolenia.

1. Umowa o roboty budowlane w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy o roboty budowlane.

3. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót - różnice.

4. Rękojmia a gwarancja ( czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).

5. Przedawnienie roszczeń.

6. Relacje wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień wykonania umowy.

7. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.

8. Wykonanie zastępcze.

9. Możliwości wypowiedzenia wskazanej umowy lub odstąpienia od niej.

10. Gwarancja zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

11. Blokada środków pieniężnych na rachunku.

12. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe ( sumy gwarancyjne, koszty ustanowienia).

13. Poręczenia osób trzecich.

14. Weksel In blanco ( wypełnienie i realizacja ).

15. Odsetki za zwłokę płatności oraz odsetki od niezapłaconych odsetek (pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość, odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę).

16. Zabezpieczenie kaucyjne oraz zatrzymanie płatności.

17. Dodatkowa umowa przelewu wierzytelności.

18. Zastaw na rzeczach ruchomych i papierach wartościowych.

19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

20. Dodatkowa umowa o świadczenie przez osobę trzecią.

21. Gwarancja w ramach grupy kapitałowej.

22. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy budowlanej (niedoszacowanie, przeszacowanie, odszkodowanie uzupełniając ).

23. Wybrane aspekty ubezpieczenia robót budowlanych.

24. Podstawowe zasady postępowania sądowego i egzekucyjnego w świetle najnowszych przepisów Kodeksu Cywilnego.

25. Wzory podstawowych umów i dokumentów związanych z zabezpieczeniami.

26. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące aspektów prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane po stronie zamawiającego oraz po stronie wykonawcy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zabezpieczenia prawnego wykonania robót budowlanych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja tematyki na slajdach oraz ćwiczenia z dokumentami.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT