Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zabezpieczenie prawne wykonania robót budowlanych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do zarządów i pracowników firm budowlanych oraz inwestorów i ma na celu nabycie praktycznej wiedzy w zakresie zawierania i wykonywania umowy o roboty budowlane.

Ramowy program szkolenia

1. Umowa o roboty budowlane w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy o roboty budowlane.

3. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót- różnice.

4. Rękojmia a gwarancja ( czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).

5. Przedawnienie roszczeń.

6. Relacje wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień wykonania umowy

7. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.

8. Wykonanie zastępcze.

9. Możliwości wypowiedzenia wskazanej umowy lub odstąpienia od niej.

10. Gwarancja zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

11. Blokada środków pieniężnych na rachunku.

12. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe ( sumy gwarancyjne, koszty ustanowienia).

13. Poręczenia osób trzecich.

14. Weksel In blanco ( wypełnienie i realizacja ).

15. Odsetki za zwłokę płatności oraz odsetki od niezapłaconych odsetek (pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość, odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę.

16. Zabezpieczenie kaucyjne oraz zatrzymanie płatności.

17. Dodatkowa umowa przelewu wierzytelności.

18. Zastaw na rzeczach ruchomych i papierach wartościowych.

19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

20. Dodatkowa umowa o świadczenie przez osobę trzecią.

21. Gwarancja w ramach grupy kapitałowej.

22. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy budowlanej (niedoszacowanie, przeszacowanie, odszkodowanie uzupełniając ).

23. Wybrane aspekty ubezpieczenia robót budowlanych.

24. Podstawowe zasady postępowania sądowego i egzekucyjnego w świetle najnowszych przepisów Kodeksu cywilnego.

25. Wzory podstawowych umów i dokumentów związanych z zabezpieczeniami.

26. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące aspektów prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane po stronie zamawiającego oraz po stronie wykonawcy.

 

Informacja o prelegencie

Adwokat aktualnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Law, Insurance & Finance Sp. z o. o. W trakcie swojej kariery zawodowej był doradcą prawnym Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Skarbu Państwa, Rządowego Centrum Legislacji w Kancelarii Premiera RP.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym ( ubezpieczeniowym, handlowym, budowlanym i finansowym ). Jest doradcą prawnym Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Zarządzania Projektami Finansowymi. Sprawuje funkcje eksperta Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i finansowego. Jest autor prawniczych publikacji książkowych takich jak: „Umowa ubezpieczenia po nowelizacji Kodeksu cywilnego”, „Komentarz do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym”, „Prawo funduszy inwestycyjnych i emerytalnych”, „Prawo komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw” , „Podatek dochodowy od osób prawnych”, „Leksykon ZUS”, „Umowy zlecenia i o dzieło”

Jest autorem wstępu do polskiego wydania „ Pension Fund Excellence” autorów Keith P. Ambachtsheer i D. Don Ezra, oraz autorem wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych.  Wykłada na kursach i szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego i prawa gospodarczego w tym ubezpieczeniowego, finansowego, energetycznego i budowlanego będąc stałym wykładowca Akademii Prawa im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Gdańskiej Akademii Bankowej, Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Centrum Analizy Wartości, Instytutu Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Na kursach i szkoleniach przeszkolił około 10.000 osób w zakresie swojej wiedzy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja tematyki na slajdach oraz ćwiczenia z dokumentami

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT