Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych

Kategoria: Sektor publiczny

Finansowanie zadań oświatowych z budżetu państwa daje możliwość zapewnienia realizacji przez samorządy podstawowych, obligatoryjnych zadań z zakresu edukacji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

 

Program szkolenia


1. Stanowienie aktów prawnych przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Źródła stanowienia prawa miejscowego w zakresie edukacji
3. Kompetencje organu stanowiącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa) w zakresie oświaty, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3.1. Ustalanie sieci szkół, zezwalanie na założenie szkoły publicznej innym, niż samorządy, organom
3.2. Likwidacja szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
3.3. Przekazywanie prowadzenia małych szkół osobie prawnej lub fizycznej
3.4. Przekształcenie własnych szkół i placówek
3.5. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego. 
3.6. 0rganizacja zewnętrznej obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek
3.7. Ustalenie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
3.8. Ustalanie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów
4. Kompetencje organu stanowiącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa) w zakresie oświaty, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

4.1. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
4.2. Określanie niektórych zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli 
4.3. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
4.4. Określanie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
4.5. Wyodrębnianie w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4.6. Przeznaczanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
5. Przyczyny negatywnych dla samorządów rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w zakresie zgodności uchwał z przepisami prawa.

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, mgr filologii polskiej , przez 18 lat pracowała na stanowisku pedagogicznym, następnie przez 12 lat (i dalej pracuje) na stanowisku dyrektora wydziału edukacji w administracji samorządowej. Przewodniczyła pracom nad projektami EFS, przygotowanych i wdrażanych przez Powiat Kartuski w latach 2009 – 2012, służących rozwojowi zawodowemu nauczycieli oraz wspierających rozwój uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współautor książki pt. Nauczycielskie zmagania z podstawą programową – ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych, 2010. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz studia podyplomowe Prawo i fundusze Unii Europejskiej. Prowadzi szkolenia, konferencje i seminaria dla osób zarządzających oświatowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z terenu różnych województw.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT