Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z właściwym prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników firm i instytucji, działów zamówień publicznych oraz finansowych, administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia)

1. Procedury związane ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich udokumentowania
3. Oszacowanie wartości zamówienia
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
5. Wykluczenie wykonawcy z postępowania, przesłanki o odrzuceniu oferty i unieważnienie postępowania
6. Regulamin ogłoszenia o zamówieniach publicznych
7. Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych
8. Wadium
9. Regulamin otwarcia ofert
10. Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
11. Zasady uzupełniania, wyjaśniania oraz poprawiania dokumentów ofertowych
12. Zawarcie umowy i udzielenie zamówienia
13. Środki ochrony prawnej
14. Inne zagadnienia związane z udzielaniem zamówień
15. Podsumowanie i dyskusja

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny oraz były asesor sądowy. Od 2005 roku pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jako wykładowca Prawa Zamówień Publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. jako doradca i radca prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz koordynator radców prawnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Prowadzi również Kancelarię Radcowską.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT