Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do spółdzielni, wspólnot, zarządów i ma na celu nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie postępowań podatkowych i egzekucyjnych ( administracyjnego i cywilnego ) dotyczących realizacji nowego obowiązku fiskalnego jakim jest opłata śmieciowa. Omówienie zagadnień odzyskiwania zaległości od mieszkańców na rzecz spółdzielni itd. w ramach postępowania cywilnego.

Ramowy program szkolenia.

1. Opłata śmieciowa jako danina publicznoprawna ( źródła prawne obowiązku, opłata  i jej charakter oraz przeznaczenie środków pochodzących z opłaty).

2. Decyzje  ustalające i określające w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(decyzje z art. 6ust7; art. 6O, art. 6P, ustalanie opłaty w wypadkach niezłożenia deklaracji itp.).

3. Postępowanie podatkowe ( deklaracje, termin złożenia termin płatności należności, sposób  i termin realizacji obowiązku, czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne podatkowe, kryteria wymiaru należności i ich weryfikacja, decyzje zabezpieczające wykonanie zobowiązania i postępowanie zabezpieczające).

4. Postępowanie w zakresie udzielenia ulg (odroczenie terminu, złożenia deklaracji, rozłożenie na raty należności / zaległości, umorzenie w całości lub w części zaległości).

5. Decyzje określające zaległość podatkową, odpowiedzialność Spółdzielni, zarządców administratorów za zaległości.

6.Wójt, burmistrz, prezydent jako nowy organ egzekucyjny w egzekucji opłaty śmieciowej - postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienie, wyłączenia od obowiązku wystawiania i doręczania upomnień, właściwość organu egzekucyjnego, tytuły wykonawcze, środki egzekucyjne, problematyka przedawnień, odsetki, egzekucja administracyjna a egzekucja cywilnoprawna realizowana przez spółdzielnie, zarządców i administratorów i gminy, zbiegi z innymi organami egzekucji administracyjnej i komornikiem sądowym).

7. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków podatkowych w świetle regulacji Kodeksu karnego skarbowego, ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Regres cywilnoprawny na rzecz spółdzielni, wspólnot wobec płatników opłaty śmieciowej. ( wezwanie do zapłaty, postępowanie przed sądem, nakaz zapłaty,).

9. Egzekucja cywilna na rzecz Spółdzielni, współpraca z komornikiem sądowym, uprawnienia wierzycielskie, koszty postępowania.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej w spółdzielniach mieszkaniowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja, omówienie przykładowych pism, wezwań itp.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT