Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ustawa prawo wodne oraz ustawa przeciwpowodziowa

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, m.in. przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin oraz pracowników przedsiębiorstw, których obejmują omawiane uregulowania.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne oraz ustawie przeciwpowodziowej, przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej, przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodno - prawnych oraz nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie regulacji dotyczących ochrony przed powodzią i budownictwa wodnego.

Ramowy program szkolenia:

I. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz.145)

1) Zakres zastosowania przepisów ustawy.

2) Podstawowe pojęcia ustawy.

3) Prawo własności wód i podstawowe obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości.

4) Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki.

5) Pozwolenia wodnoprawne.

6) Budownictwo wodne.

 

II. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).

1) Geneza regulacji.

2) Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

3) Podstawowe definicje.

4) Relacja względem przepisów ustawy Prawo wodne ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dot. ochrony przed powodzią.

5) Szczególne rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku wystąpienia powodzi.

6) Szczególne kompetencje Wojewody związane ze stosowaniem ustawy, problemy praktyczne.

7) Przepisy przejściowe i porównanie z regulacją ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 

III. Panel dyskusyjny.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa Wodnego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT