Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych

Kategoria: Sektor publiczny

Przekazanie uczestnikom aktualnej i profesjonalnej wiedzy w zakresie budowania platformy współpracy oraz wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych współpracą w partnerstwie w kontekście zadań własnych oraz realizacji zadań zleconych, w tym pracownicy samorządowi, członkowie ngo, wolontariusze, przedsiębiorcy.

 

Program szkolenia

1. Zasady współpracy Partnerstwa Lokalnego

- podstawy prawne oraz podstawowa terminologia dotycząca partnerstwa,

- rodzaje partnerstw – cechy partnerstwa,

- płaszczyzny funkcjonowania Partnerstwa Lokalnego: prewencja, interwencja, integracja.

2. Zasady budowania partnerstwa- wyznaczniki partnerstwa/ zawieranie partnerstw lokalnych – tworzenie sieci partnerów

- formułowanie wizji i spodziewanych efektów partnerstwa

- identyfikacja parametrów partnerstwa

- ocena zasobów i możliwości, ryzyka i korzyści

- identyfikacja strategicznych potrzeb partnerów

- opracowanie wzoru porozumienia o partnerstwie/list intencyjny, umowa partnerska, umowy bilateralne

3. Zarządzanie Partnerstwem Lokalnym

- budowanie zdolności do wdrażania działań,

- struktura partnerstwa/ podział zadań w obrębie partnerstwa, rola lidera

- umiejętności komunikacyjne miedzy partnerami /regulaminy, dokumenty strategiczne,

- struktura zarządzania, elementy ryzyka, rozwiązywanie  konfliktów

4. Finansowanie i koszty Partnerstwa Lokalnego

- koszty bieżące partnerstwa

- poszukiwanie źródeł finansowania

5. Rozwój i promocja Partnerstwa Lokalnego

- zakres i zasady realizacji projektów partnerskich

- promocja „dobrych praktyk” – projekty partnerskie zrealizowane w ramach interwencji EFS (case study)

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi specjalistka EFS posiadająca kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS (w ramach PO KL - koordynator projektów w Działaniach 8.1.1 i 9.1.2) i EFRR (w ramach Pomocy Technicznej - koordynator projektu badawczego i RPO WL – koordynator projektu z Działania 7.3). Od 2007 prowadzi szkolenia z zakresu interwencji EFS, początkowo jako pracownik Regionalnego Ośrodka EFS – akredytowany trener i animator EFS, obecnie jako trener praktyk (ponad 800 godz. szkolenia). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup beneficjentów EFS, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wdrażania projektów. Posiada szeroką znajomość zagadnień z zakresu pisania, realizacji, rozliczania, sprawozdawczości i kontroli projektów. Współpracuje z jst., powiatowymi urzędami pracy, instytucjami szkoleniowymi i ngo w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Autorka i współautorka wielu projektów aplikacyjnych do EFS (ponad 100 projektów POKL /9.1.2,9.2, 1.5, 8.1.1, i inne realizowane na terenie w przewadze woj. lubelskiego i mazowieckiego). Moderator kilkunastu partnerstw projektowych oraz na rzecz rozwoju. Współtwórca dokumentów strategicznych organów samorządu oraz LGD.

 

Czas trwania: Szkolenie czterodniowe - 24 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone metodą wykładowo-warsztatową, przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, z wykorzystaniem  ćwiczeń aktywizujących grupę i ilustrujących omawiany materiał

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT