Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie - nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom założeń ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a w szczególności omówienie wprowadzonych nowymi przepisami instytucji, z którymi na co dzień będzie spotykała się gmina jako organizator wsparcia i pracy z rodziną- m.in. asystenta rodziny oraz rodziny wspierającej.

Ramowy program szkolenia

1. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- Zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,

- Zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

- Zlecanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Zasady i formy finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- Wydatki powiatu związane z realizacją ustawy,

- Wydatki gminy związane z realizacją ustawy,

- Wydatki województwa związane z realizacją ustawy,

- Kategorie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej,

- Wydatki rodziców związane z faktem umieszczenia dziecka w opiece zastępczej,

- Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,

 - Zasady współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

3. Wspieranie rodziny - profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych

• Planowanie pracy z rodziną

- plan pracy z rodziną,

- gminne programy wspierające rodzinę.

• Asystent rodziny

- zadania, rola, prawa i obowiązki asystenta rodziny,

- dokumentacja,

- zatrudnienie asystenta rodziny.

• Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego

- Cele zespołu interdyscyplinarnego,

- Dokumentacja zespołu interdyscyplinarnego.

• Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

- Placówki wsparcia dziennego – rola, funkcje, podstawy prawne tworzenia placówek,

- Rodzina wspierająca – rola, funkcje, szkolenia dla rodzin.

• Współpraca gminy z powiatem w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

• Kontrolowanie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

- Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

- Ocena rodziny zastępczej,

- Udział asystenta rodzinnego w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

 

Informacja o prelegencie

Prawniczka,  doktorantka  na  Wydziale Prawa  i  Administracji U.W. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dziecka oraz rodziną w kryzysie. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa rodzinnego i karnego, praw dziecka oraz przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Autorka informatorów prawnych, w tym skierowanych do osób pomagających rodzinom w kryzysie, osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz rodzinom zastępczym.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT