Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury

Kategoria: Sektor publiczny

Adresatami szkolenia są pracownicy kadr i płac oraz księgowi, dyrektorzy generalni i ich zastępcy ds. kadr sądów i prokuratur.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, w szczególności przepisami ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, przedstawienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem tych przepisów, oraz relacji pomiędzy ustawą pragmatyczną i kodeksem pracy.

Ramowy program szkolenia

1. Przepisy o zatrudnieniu

– ustawa o pracownikach sądów i prokuratury,

– ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

– Kodeks pracy,

– przepisy wykonawcze.

2. Kwalifikacje zawodowe i ustalanie płacy

– podstawowe wymagania i kwalifikacje wg. tabel zaszeregowań,

– określanie wysokości wynagrodzenia wg. kategorii i zaszeregowania,

3. Zasady i tryb nawiązywania stosunku pracy

– Umowa o pracę: forma, treść,

– Rodzaje umów o pracę obowiązujące w stosunku do pracowników sądów i prokuratury,

– Powołanie: rodzaje stanowisk, akt powołania i jego forma,

– Podmiot wykonujący zadania pracodawcy,

4. Zatrudnianie i wynagradzanie stażystów.

5. Wynagradzanie urzędników

- tabele kwalifikacji i zaszeregowań,

- składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki,

- dodatek stażowy – sposób ustalania, okresy zatrudnienia,

- dodatek funkcyjny,

- dodatki za pracę nocą i w trudnych warunkach,

- dodatek specjalny,

- nagrody pieniężne,

- nagrody jubileuszowe.

6. Niektóre obowiązki i uprawnienia urzędnika sądowego (prokuratury)

– Ograniczenia w zatrudnieniu i podejmowaniu innej pracy zarobkowej,

– Delegowanie urzędnika do pracy w innym sądzie lub jednostce prokuratury oraz jego uprawnienia płacowe związane z delegowaniem,

7. Czas pracy urzędników sądowych (prokuratury)

- system podstawowy z ustawy o pracownikach urzędów państwowych,

- przedłużony czas pracy,

- zatrudnianie poza zwykłymi godzinami urzędowania,

- rozliczanie czasu pracy,

- wynagradzanie za godziny nadliczbowe.

8. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

– Ochrona kobiet w ciąży,

– Urlopy macierzyńskie oraz rodzicielskie, świadczenia i zatrudnienie,

– Urlopy wychowawcze.

9. Tryb rozwiązywania stosunku pracy w zależności od sposobu jego nawiązania

– rozwiązanie stosunku pracy z powołania,

– rozwiązanie umownego stosunku pracy.

10. Uprawnienia i świadczenia przysługujące zwalnianym pracownikom

- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,

- obowiązek wydania świadectwa pracy,

- wypłata odprawy emerytalno-rentowej.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.  Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie.  Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Seminaryjna – wykład, połączony z rozwiązaniem konkretnych kazusów prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT