Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zdrowie publiczne- finansowanie i sprawozdawczość w świetle nowej ustawy

Kategoria: Prawne

Opis szkolenia:

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Korzyści dla uczestników: Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 będzie realizowany już od dnia 1 stycznia 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych w terminie do 31 marca (30 kwietnia) każdego roku. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Szkolenie polecamy dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego;

• Narodowego Funduszu Zdrowia;

• pracowników wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;

• agencji wykonawczych;

• innych państwowych jednostek organizacyjnych;

• osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej). Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia: • interaktywny wykład; • prezentacja w PowerPoint; • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;

 

 

 

Ramowy program szkolenia:

1.      Pojęcie zdrowia publicznego:
2.      Podstawy prawne:
3.      Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020
4.      Organy wdrażające
5.      Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia
6.      Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia
8.      Sprawozdawczość

9.      Mapy potrzeb zdrowotnych

10.    Case study.

11.     Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

 

Informacje o prelegencie

Prawniczka, wykładowczyni, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawo Medyczne, Bioetykę i Socjologię Medycyny w Uniwersytecie Warszawskim. Następnie zdobywała wiedzę na zagranicznych uczelniach m.in. The London School of Economics and Political Science czy też Erassmus University. W czasie studiów prawniczych zaangażowana w działalność społeczną jako koordynatorka oraz współzałożycielka studenckiej poradni prawnej na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, a także jako udzielająca porad w Academii Iuris. Należy do sieci prawników pro bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i działa w Centrum Pro Bono.  Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego oraz konstytucyjnego. Od kilku lat aktywnie działa na płaszczyźnie międzynarodowej, współpracując z towarzystwami oraz organizacjami branżowymi, których jest członkiem. Uczestniczka i prelegentka podczas konferencji naukowych, zarówno w Polsce jak i na świecie (Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Hiszpania, Włochy).

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Forma: Wykład,dyskusje

Kwalifikacje: Certyfikat po ukońćzeniu szkolenia

 

KONTAKT