Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Wypełnianie dokumentacji konkursowej Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów Krajowych

Kategoria: Biznes

Program szkolenia:

 1. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO
 2. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS RPO
 3. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków RPO Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu EFRR RPO
 4. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków RPO Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu EFS RPO
 5. Etapy oceny wniosku o dofinansowanie (dla wniosku EFRR i EFS) – omówienie kryteriów wyboru projektów, terminy, procedura odwoławcza
 6. Omówienie treści umowy o dofinansowanie dla projektów EFRR i EFS w ramach RPO
 7. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu” dla wybranego konkursu z KPO (PO IR lub PO PW)
 8. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków dla wybranego konkursu. Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu  z KPO (PO IR lub PO PW)
 9. Etapy oceny wniosku o dofinansowanie
 10. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS RPO
 11. nansowanie (dla wybranego konkursu z KPO (PO IR lub PO PW)) – omówienie kryteriów wyboru projektów, terminy, procedura odwoławcza
 12. Omówienie treści umowy o dofinansowanie dla wybranego konkursu  z KPO (PO IR lub PO PW)
 13. Omówienie treści dokumentu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu” dla wybranego konkursu z PO WER
 14. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie – praca z generatorem wniosków dla wybranego konkursu. Wypełnianie „punkt po punkcie” wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu  z PO WER
 15. Etapy oceny wniosku o dofinansowanie (dla wybranego konkursu z PO WER) – omówienie kryteriów wyboru projektów, terminy, procedura odwoławcza
 16. Omówienie treści umowy o dofinansowanie dla wybranego konkursu  z PO WER

 

Informacje o prelegencie

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji.
Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W 1999 roku uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006 (program dywersyfikacji oraz rewitalizacji Zagłębia Ruhry). Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), wydawnictwa MUNICIPIUM (dwutygodnik Wspólnota). Posiada doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych (ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) - ponad 350 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Urzędów Kontroli Skarbowej), samorządowej wszystkich szczebli i instytucji zrzeszających samorządy, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół i wielu innych.

 

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT