Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników publicznych służb zatrudnienia i ma na celu:

• Doskonalenie warsztatu pracy doradcy klienta z zakresu przygotowania i realizowania Indywidualnych Planów Działania,

• Zdobycie wiedzy i umiejętności  określania profilu pomocy dla osoby bezrobotnej w celu właściwego adresowania pomocy świadczonej przez PUP na rzecz osób bezrobotnych,

• Nabycie umiejętności identyfikowania osób bezrobotnych.

Ramowy program szkolenia.
 

1. Indywidualny Plan Działania w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

2. Przygotowanie do tworzenia IPD.

3. Zidentyfikowanie trudności i analiza potrzeb zawodowych klienta w celu  opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD).

4. Realizacja Indywidualnego Planu Działania poprzez wskazanie możliwości powiązania usług i instrumentów rynku pracy.

5. Dokumentowanie pracy z klientem w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD).

6. Istota profilowania a Indywidualny Plan Działania.

7. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

8. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

9. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety.

10. Podstawy profilowania.

11. Określenie profilu pomocy dla osoby bezrobotnej w celu właściwego adresowania pomocy świadczonej przez PUP na rzecz osób bezrobotnych.

12. Kwestionariusz do profilowania.

13. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.

 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat, dyskusje moderowane, pogadanka heurystyczna, metaplan, mini wykłady, case study,  metoda analizy przypadków, dyskusja podsumowująca.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT