Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Asystenci rodziny

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej, osób, które przygotowują się do roli zawodowej asystenta rodziny, psychologów, pedagogów, pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką od strony teoretycznej i praktycznej.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, zapoznanie z metodyką pracy asystenta rodziny oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z rodzinami wieloproblemowymi.

Ramowy program szkolenia.

1. Zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w świetle polskich przepisów prawnych.

2. Zadania i funkcje asystenta rodziny w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Współpraca służb, udział asystenta w działaniach interdyscyplinarnych (zespół d.s. okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

4. Asystent rodziny, a pracownik socjalny – podział zadań i kompetencji.

5. Omówienie przepisów dotyczących praw i obowiązków asystenta rodziny wynikających z ustawy.

6. Dokumentacja dotycząca pracy z rodziną – formy i zakres prowadzonej dokumentacji.

7. Zatrudnienie asystenta rodziny – rekrutacja, forma zatrudnienia, umowa z asystentem.

8. Prowadzenie dokumentacji personalnej osoby pracującej na stanowisku asystenta rodziny, dokumentowanie wykonywanej pracy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolednie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu asystent rodziny.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT