Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Decyzje ustalające należności publicznoprawne na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w praktyce organów I i II instancji i ich egzekucja

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników ROPS, GOPS, MOPS, ośrodków pomocy społecznej , radców prawnych obsługujący ww. podmioty.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela ( potrącanie z bieżących świadczeń). W ramach szkolenia omówione zostaną również: postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności powstania świadczenia nienależnie pobranego i określenia jego kwoty i nakazujące jego zwrot, kwestie naliczania odsetek z uwzględnieniem odrębności z województwa wielkopolskiego oraz kwestie przedawnienia prawa do wymiaru i prawa do egzekucji świadczeń nienależnie pobranych.

Ramowy program szkolenia.

1) Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.

2) Definicja świadczeń nienależnie pobranych w świetle art. 8 pkt. 16 ustawy z dn. 12.03.2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U. 2013, 182,j.t.).

3) Wszczęcie postępowania o zwrot świadczeń nienależnie pobranych, nowe rozwiązania określające sytuację prawną wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym obowiązujące po 21.11.2013 r.

4) Decyzja o zwrocie art. 104 ustawy o pomocy społecznej.

5) Zmiana lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.


6) Organ egzekucyjny.

7) Tytuł wykonawczy – skuteczne wystawienie ( tytuł jednolity, odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, postępowanie prowadzone wypadku utraty tytułu wykonawczego, nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie poszukiwania majątku zobowiązanego przez wszczęciem egzekucji administracyjnej).

8) Zasady potrącania świadczeń nienależnie pobranych z bieżących świadczeń.

9) Wnioski o umarzanie, rozłożenie na raty – jak wnioskować prawidłowo, odstąpienie od żądania zwrotu, uprawnienie do umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, i odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty.

10) Postępowanie w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą.( prowadzenie egzekucji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności Dz.U. 2013, poz. 1289).

11) Przedawnienie roszczeń.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu należności publicznoprawnych.

 

Czas trwania: Szkolenie Jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT