Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników  zatrudnionych w Danii i ma na celu omówienie wszystkich tematów związanych z przepisami duńskiego prawa pracy i zasad naliczania list płac oraz przećwiczenie zagadnień w praktyce.

Ramowy program szkolenia.

1. Krótka historia rozwoju duńskich uregulowań rynku pracy.

2. Duńskie prawo pracy – model duński.

3. Umowy.

4. Układy zbiorowe.

5. Rola związków zawodowych i ich zadania i uprawnienia.

6. Negocjacje Trzystronne:

- Państwo - Związki Zawodowe - Organizacja Przedsiębiorców.

7. Sąd pracy (Arbejdsretten).

8.  Sprawy przed sądami powszechnymi.

9. Arbitraż.

10. Naliczanie płac.

11. Wymogi ustaw socjalnych i  Agencji Bezpieczeństwa Pracy.

12. Ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy.

13. Ubezpieczenia.

14. Ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy.

15. Ustawodawstwo o równouprawnieniu (które w Danii, wobec braku kodeksu pracy, ma ogromne znaczenie dla ochrony praw pracowniczych).

16. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (w tym ochrona kobiet w ciąży i osób korzystających z urlopów w związku z urodzeniem dziecka), wiek, narodowość, przynależność do grupy etnicznej, orientację seksualną itp., jak również ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (deltidsloven).

17. Wynagrodzenie minimalne w Danii - stawki wynagrodzenia minimalnego.

18. Przepisy dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w Danii.

19. Przepisy podatkowe - wymogi administracyjne co do rejestracji firm i pracowników zagranicznych. 

20. Ewentualne zgłoszone problemy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu duńskiego prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja moderowana, wykład interaktywny.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT