Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

E – administracja wszystko o EZD

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników kancelaryjnych oraz pracowników merytorycznych realizujących czynności kancelaryjne. Szkolenie będzie prowadzone z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innych ustaw.

Szkolenie ma przygotować podmiot do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją poprzez omówienie e-akt sprawy,  tworzenie pism i spraw oraz  korespondencję za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), a także korzystanie z ePUAP.

 

Cel szkolenia.

Szkolenie ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego przy zastosowaniu modelu Elektronicznego Zrządzania Dokumentami.
Dodatkowo uczestnicy  będą mieli możliwość poznania zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD w oparciu o podstawowe przepisy i regulacje prawne.
Szkolenie ma również na celu omówienie procesu przejścia z systemu tradycyjnego do elektronicznego zarządzania dokumentami, na który mają wpływ różne czynniki, np. wynikające z uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i technicznych.
 
Ramowy program szkolenia.
 
1.Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.
2.Rodzaje współczesnej dokumentacji.
3.Dokument elektroniczny.
4.Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
5.Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.
6.Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu.
7.Obsługa korespondencji elektronicznej Sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej.
8.EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
9.Regulacje  wewnętrzne dotyczące  prowadzenia spraw kancelaryjnych.
10.Czynności kancelaryjne w systemie w EZD.
11.Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych. 
12.Archiwizacja akt spraw zakończonych  w EZD.
 
Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu E - administracji.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe-8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład,prezentacja multimedialna,ćwiczenia warsztatowe.

Kwalifikacje po kończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 
KONTAKT