Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników ROPS, Gops, Mops, ośrodków pomocy społecznej , radców prawnych obsługujących ww. Podmioty.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela ( potrącanie z bieżących świadczeń). W ramach szkolenia omówione zostaną również: postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności powstania świadczenia nienależnie pobranego i określenia jego kwoty oraz nakazujące jego zwrot, kwestie naliczania odsetek z uwzględnieniem odrębności z województwa wielkopolskiego jak również kwestie przedawnienia prawa do wymiaru i prawa do egzekucji świadczeń nienależnie pobranych.

Ramowy program szkolenia.

1) Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.

2) Wszczęcie postępowania o zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

3) Decyzja o zwrocie.

4) Organ egzekucyjny.

5) Tytuł wykonawczy – skuteczne wystawienie.

6) Potrącanie z bieżących świadczeń.

7) Wnioski o umarzanie, rozłożenie na raty – jak wnioskować prawidłowo.

8) Rozliczanie odsetek – różne sposoby, współpraca ROPS-OPS.

9) Postępowanie w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą.

10) Postępowanie w sytuacji, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania dłużnika.

11) Przedawnienie roszczeń.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu egzekucji admnisracyjnej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT