Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Egzekwowanie należności z tytułu tzw. ustawy śmieciowej

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek zajmujących się ustalaniem, poborem należności podatkowych, pełnomocników ds. odpadów i innych osób w praktyce zajmujących się zagadnieniami postępowań podatkowych i egzekucyjnych w kontekście ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie postępowań podatkowych i egzekucyjnych dotyczących realizacji nowego obowiązku fiskalnego.

Ramowy program szkolenia.
 

1. Żródła prawne egzekucji administracyjnej, nalezności z tytułu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy ( zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, nowe definicje).

2. Postępowanie przedegzekucyjne - upominawcze należności z tytułu opłaty śmieciowej (wyjaśniona zostanie kwestia czy istnieje obowiązek wystawiania upomnień przed wszczęciem postepowania egzekucyjnego zgodnie z art. 15 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, nowe uprawnienie wierzyciela dot. żądania wyjaśnień przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wprowadzenie zasady upominania w egzekucji należności pieniężnych na państwa członkowskie i państwa trzecie).

3. Zasady wystawiania tytułów wykonawczych obejmujących należność z tytułu opłaty "śmieciowej"(deklaracja jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego, decyzje określające i ustalające w przedmiocie opłaty śmieciowej, zasady wystawiania tytułów, określanie podstawy prawnej obowiązku, zasady naliczania odsetek, aktualizacja tytułów wykonawczych, wygaszanie tytułów wykonawczych, tytuł jednolity, tytuł wykonawczy zmieniony, postępowanie w wypadku utraty tytułu wykonawczego po wszczęciu postepowania- nowe postanowienie wierzycielskie).

4.  Przedawnienie obowiązku a jego wymagalność na drodze egzekucji administracyjnej.

5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez organ właściwy gminy, związku międzygminnego ( nowe zasady ustalania właściwości miejscowej organu egzekucji administracyjnej).

6. Środki egzekucji administracyjnej należności pieniężnych - szczegółowe omówienie ( z uwzględnieniem techniki wystawiania zawiadomień o zastosowaniu środka, wystawiania zmienionych tytułów wykonawczych, uchylania zajęcia, zwalniania spod zajęcia).

7. Zmiana przepisów w zakresie środków prawnych.

8. Koszty postępowania egzekucyjnego ( zasady naliczania, rozliczanie przy zbiegu egzekucji sądowej i adminstracyjnej, rozliczanie w wypadku rekwizycji, orzecznictwo organu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kosztów egzekucyjnych, zasady zwalniania zobowiązanych z kosztów egzekucji administracyjnej, koszty w egzekucji międzynarodowej).

9. Orzecznictwo wydawane w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwy organ gminy/ związku międzygminnego w przedmiocie tzw. "opłaty śmieciowej" ( przykłady i wzory postanowień).

10. Zasady tworzenia i funkcjonowania komórek egzekucji administracyjnej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Informacja o prelegencie.

 
Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu egzekwowania należności.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT