Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Elektroniczne załatwianie spraw

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zgodnie z przepisami prawa organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

Profil potwierdzony ePUAP.

Obowiązki umożliwienia:
• potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP;
• sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych;
• wnoszenia i doręczania dokumentów elektronicznych;
• udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych;

po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących zmiany ustawy o informatyzacji oraz po zmiany ustawy KPA;

po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP oraz pozostałych rozporządzeń dotyczących ePUAP;

po ostatnim rozpatrzeniu projektu rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych;

po wejściu w życie przepisów dotyczących CEIDG;

po wejściu w życie nowej instrukcji kancelaryjnej.

Program szkolenia.

 1. Zakres zmian – nowe obowiązki dla podmiotów publicznych skutkiem wchodzenia w życie nowych przepisów.
 2. Zmienione zasady funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej – jak funkcjonuje, jak będzie musiała funkcjonować?
 3. Dokument elektroniczny – czym jest z perspektywy sporządzenia, wniesienia, obiegu i doręczenia z koniecznością opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem; czym będzie po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych skutkiem zmiany ustawy o informatyzacji i zmian w KPA (zaufany profil ePUAP)?
 4. Struktura, formularze, wzory, XML, XSD, XSL i (skomplikowany) sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych (różne unormowania w aspekcie wnoszenia i doręczania).
 5. Wzór pisma ogólnego mający zastosowanie w przypadku, gdy przepisy prawa nie wskazują kto ma określić wzór określonego pisma lub podmiot wskazany prawem nie wywiązał się z tego obowiązku.
 6. Doręczanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę podawczą bez konieczności korzystania z umieszczonego w Internecie formularza.
 7. Konieczność zapewnienia wizualizacji pism przeznaczonych do przeczytania przez osobę fizyczną na komputerze niepodłączonym do Internetu.
 8. Urzędowe poświadczenie odbioru – jako element doręczania i wnoszenia?
 9. Wnoszenie i doręczanie w szerszym kontekście dokonywania tych czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Problem doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym z koniecznością podjęcia decyzji w formie pisemnej  z koniecznością podjęcia decyzji w formie elektronicznej.
 11. Problematyka istnienia formy elektronicznej pisma (przy jego sporządzaniu, wnoszeniu i doręczaniu) z datą pewną (znakowanie czasem dokumentów w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym).
 12. Nowy (e-)model procedury administracyjnej; szczególny przypadek – wnoszenie (złożenie – złożenie a wnoszenie) wniosku o wpis do CEIDG.
 13. Zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP.
 14. Warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu elektronicznego załatwiania spraw.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT