Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Formalno-prawne aspekty współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Kategoria: Biznes

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminariach z zakresu formalno-prawnych aspektów współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00), które mamy przyjemność realizować na zlecenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Seminaria skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP, szczególnie z branży żywności wysokiej jakości.

 

Udział w seminariach jest bezpłatny.

 

Celem każdego z seminarium jest zaprezentowanie przedstawicielom przedsiębiorstw z sektora MŚP możliwości współpracy z jednostkami naukowymi, szczególnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, mając na względzie formalno-prawne aspekty tej współpracy. Tematyka poruszana podczas spotkań dotyczyć będzie zagadnień: zarządzanie własnością intelektualną w projektach naukowych B+R; wyniki badań naukowych oraz wyniki prac B+R jako produkt na rynku; ścieżka komercjalizacji na uczelniach; kluczowe elementy procesu komercjalizacji z punktu widzenia prawnego; warunki komercjalizacji w stosunku do praw własności intelektualnej, formalno-prawne narzędzia wspierające proces i efektywności komercjalizacji; projekt naukowy jako przedsięwzięcie podlegające ochronie; spółki celowe; komercjalizacja przez aporty praw własności intelektualnej.

Każde z trzech seminariów obejmuje inną tematykę ze wskazanych powyżej zakresów.

 

I edycja seminarium obędzie się w terminie: 13 marca 2020 r. Kolejne edycje odbędą się w dniach: 8 maja 2020 r. oraz 2 października 2020 r.

Seminaria odbędą się w Sali nr 2A (Stara Kotłownia) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Prawocheńskiego 9, 11-041 Olsztyn).

 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy harmonogram i program seminariów znajdą Państwo w załączniku.

 

Seminaria poprowadzi ekspert p. Agnieszka Przyborska-Bojanowska - Rzecznik Patentowy (wpis na listę rzeczników pod nr 3227), I Europejski Pełnomocnik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Magister Prawa, doktorant nauk prawnych, specjalizacja: prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo konkurencji. Wykładowca Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Gdynia, przedmioty: prawo komputerowe, prawo własności intelektualnej na kierunkach: Prawo, Informatyka, Dyplomacja, oraz przedmiotu laboratorium multimedialne na kierunku Informatyka. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej Gdańsk, Gdynia, przedmioty: Ochrona własności intelektualnej na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse, Informatyka. Autor publikacji z zakresu własności przemysłowej, zwłaszcza prawa nowych technologii. Członek INTA (International Trademark Association).

 

Warunkiem udziału w Seminarium jest wypełnienie Formularza (w załączniku) i przesłanie go pod adres: ewa.spojda@adept.pl

 

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

Ewa Spojda

Telefon: 509-395-214

E-mail: ewa.spojda@adept.pl

KONTAKT