Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w KPA w praktyce placówek oświaty

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników placówek oświaty stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, radców prawnych i ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia.

Ramowy program szkolenia.

1. Zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne).

2.Organy i ich właściwość.

3.Wyłączenie organu i jego pracowników.

4.Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego.

5.Zasady załatwiania spraw, doręczenia, wezwania.

6.Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego termin.

7.Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie.

8. Postępowanie administracyjne-przebieg, przeszkody w prowadzeniu postępowania, zawieszenie postępowania administracyjnego.

9. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość decyzji administracyjnych- przykłady, sanowanie treści decyzji administracyjnych, instytucja prostowania treści decyzji administracyjnej, ostateczność decyzji administracyjnej, postanowienie a decyzja administracyjna – różnice, warsztaty poprawnego formułowania decyzji i innych orzeczeń administracyjnych), podstawy prawne wydawania decyzji przez dyrektora szkoły.

10. Uprawnienia dyrektora i Rady Pedagogicznej podczas wydawania decyzji administracyjnych.

11. Środki zaskarżenia decyzji.

12. Zasady wydawania zaświadczeń w postępowaniu administracyjnym.

13. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach KPA).

14. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego.

15.Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego.

16. Zmiany wynikające z nowelizacji ogłoszonej w Dz.U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1100, które weszły w życie 7 marca 2012 r- między innymi metryczka decyzji ( art. 66a ).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa administracyjnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach, warsztatach, przeplatanych wykładem.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT