Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji samorządowej, pracowników organów administracji rządowej, kadry zarządzającej, radców prawnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstytucji prawnej pracownika samorządowego – czyli przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw "O ochronie danych osobowych" i "O dostępie do informacji publicznej" jak też podstawowego dla sprawnego funkcjonowania urzędu przepisu proceduralnego, jakim jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Szkolenie pozwoli wyjaśnić zagadnienia: wszczynania postępowań administracyjnych w sprawach gdy miejsce zamieszkania strony nie jest znane i kontynuowania tak wszczętego postępowania, prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, uprawnień organów w zakresie wszczynania postępowań prejudycjalnych ( stwierdzenie nabycia spadku między innymi), zakładania metryki sprawy administracyjnej, udostępniania danych stanowiących informację publiczną ( z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych), ochrony danych osobowych i zasad ich prawidłowego przetwarzania i ochrony, wytwarzania i ponownego udostępniania informacji publicznej, zasad archiwizowania dokumentacji elektronicznej i mieszanej ( papierowo-elektronicznej), zasad przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji elektronicznej ( w postaci dokumentu elektronicznego i zgromadzonej na nośnikach danych) i wielu innych.

Ramowy program szkolenia.

1. Procedura administracyjna.

1.1.Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich znaczenie dla poprawności postępowania- zasada art. 6,7, 9 i 10.

1.2. Wszczynanie postępowania administracyjnego ( min. forma wszczęcia -postanowienie, pismo, zawiadomienie, postępowanie podczas nieobecności strony postępowania lub niemożności ustalenia miejsca zamieszkania strony, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi i statutowi, przeszkody we wszczęciu postępowania, art. 61 a aa art. 105 kpa);

1.3. Zakładanie metryki sprawy administracyjnej;

1.4. Postępowanie dowodowe ( min. zasady prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, postępowania prejudycjalne uprawnienia organów prowadzących postępowanie w sprawie);

1.5. Orzekanie w postępowaniu administracyjnym ( m.in. elementy decyzji przesądzające o jej ważności, wady decyzji i możliwości restytucji);

1.6. Postępowania odwoławcze (tryb zwykły i nadzwyczajny).

 

2. Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej.

2.1. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych - specyfika stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w  administracji.

2.2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

2.3.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

2.4.Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

2.5. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, definicja dokumentu urzędowego - pojęcia.

2.6. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych, licencje, opłaty za udzielenie informacji w procedurze ponownego udostępnienia.

2.7. Zasady udostępniania danych i ponownego wykorzystania informacji publicznej (BIP, Udostępnienie na wniosek, uczestniczenie w posiedzeniu organów kolegialnych)- najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

3. Instrukcja kancelaryjna w urzędzie - zasady obiegu dokumentów i ich archiwizowania w systemie tradycyjnym i EZD.

3.1.Podmioty zobowiązane do wdrożenia zasad nowych instrukcji.

3.2.Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej.

3.3.Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bez dziennikowego systemu kancelaryjnego.

3.4.Tworzenie dokumentacji  na stanowiskach pracy i  porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

3.5.Regulacja nowej instrukcji archiwalnej - zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych w przypadku tworzenia wyłącznie dokumentów tradycyjnych, elektronicznych i obu form dokumentacji (przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego, czynności zmierzające do uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, postępowanie z  aktami kategorii A w sytuacji tworzenia dokumentów elektronicznych i dokumentów tradycyjnych papierowych, przesyłanie dokumentów z kat. A do archiwum państwowego).

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy samorządowej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT