Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Kompendium wiedzy prawnej radnego

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do radnych powiatu i ma na celu przybliżenie, poprzez wskazanie podstaw teoretycznych jak i rozwiązania praktyki, zasad funkcjonowania, działania radnych powiatu. Szkolenie w przystępny sposób przedstawi zarówno uprawnienia, jak i obowiązki radnych, jak też zasady odpowiedzialności radnego za naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych.  Omówione zostaną również zagadnienia ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w kontekście pozycji prawnej radnego.

Ramowy program szkolenia.

I Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.

1. Rola i status przewodniczącego rady powiatu.

2. Status radnego powiatu jako funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego i cywilnego oraz jego uprawnienia.

3. Kompetencje radnego a jednostki organizacyjne powiatu.

4. Relacje między władzą wykonawczą a uchwałodawczą w powiecie.

5. Akty prawa miejscowego.

6. Instancyjny nadzór nad działalnością rady - środki odwoławcze i procedura zaskarżania uchwał.

7. Odpowiedzialność zbiorowa organu uchwałodawczego powiatu.

8. Kontrola i nadzór nad działalnością starosty.

II. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych.

2.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

3. Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

4.Zasady opracowywania i wdrażania dokumentów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w urzędzie.

5.Dostęp do informacji publicznej w tym ponownie wytworzonej a ochrona danych osobowych z pozycji radnego powiatu. Ograniczenia dostępu do danych chronionych.

6. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji.

 

III. Oświadczenia majątkowe- realizacja obowiązku antykorupcyjnego w samorządzie.

1.Źródła prawne obowiązkui jego charakterystyka.

2.Zasady wykładni przepisów antykorupcyjnych.

3.Zasady wypełniania druków oświadczeń majątkowych, najczęstsze chybienia - doświadczenia praktyki.

4.Zakres przedmiotowy obowiązku ( majątek odrębny, majątek wspólny małżonków).

5.Zakres podmiotowy (osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego).

6.Termin realizacji obowiązku.

7.Zasada jawności, publikowanie informacji w BIP-ie. Sankcje z tytułu nieterminowego lub nieprawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego.

8.Najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa sądów administracyjnych w zakresie oświadczeń majątkowych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rady powiatu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT